ภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เราจะก้าวไปด้วยกัน

ภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เราจะก้าวไปด้วยกัน

เป็นครั้งแรกที่ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.ได้มีโอกาสได้พบปะกันในงาน “ภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 1”  เป็นการร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนาเพื่อ “เราจะก้าวไปด้วยกัน” ต่อไป

ภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เราจะก้าวไปด้วยกัน ภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เราจะก้าวไปด้วยกัน

ภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เราจะก้าวไปด้วยกัน ภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เราจะก้าวไปด้วยกัน

ดาวน์โหลด เอกสารการประชุมภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

ที่มา: สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code