ภัยเหล้ามือสอง

เรื่องโดย เทียนทิพย์  เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลบางส่วนจาก งานวิจัยเรื่องผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่มในประเทศไทย โดย ดร.ภญ.อรทัย วลีวงศ์ และคณะ สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จากงานเสวนา สถานการณ์ความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนไทยในครอบครัวนักดื่ม และหนังสือ เรื่องเหล้าที่คุณรู้ผิด


ให้สัมภาษณ์โดย  ดร.ภญ.อรทัย วลีวงศ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข


ภาพโดย นัฐพร ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ


ภัยเหล้ามือสอง thaihealth


ความเชื่อที่ว่า กินเหล้าก็ตัวของเรา ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนั้น ถึงกลับต้องรีบเถียงกลับไปโดยทันทีว่า เหล้าไม่ได้ส่งผลกระทบกับคุณเพียงคนเดียว แต่ยังหมายถึง ส่งผลกระทบไปยังผู้อื่นด้วยเช่นกัน ทั้งการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่ก่อให้เกิดความเสียหายส่วนรวมได้ รวมไปถึงการสูญเสียทรัพยากรและค่าเสียโอกาสต่างๆ อีกด้วย


เรามักคุ้นหูและเข้าใจคำว่า บุหรี่มือสอง คือ ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่กลับได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ของผู้สูบ เช่นเดียวกันได้มีการวิจัยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ และเรียกผลกระทบดังกล่าวว่า ภัยเหล้ามือสอง นั่นเอง


งานวิจัยเรื่องผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่มในประเทศไทย โดย ดร.ภญ.อรทัย วลีวงศ์ และคณะ ระบุว่า เหล้ามือสอง  คือ ผลกระทบเชิงลบด้านต่างๆ ที่เกิดต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่ม แม้จะไม่ได้ร่วมดื่มด้วยก็ตาม ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่ท่านรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี รวมไปถึงคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน


โดย  76.8% ของคนไทยได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจและความรู้สึกไม่ปลอดภัย  42 % ของคนไทยได้รับผลกระทบทางสังคมและผลต่อการดำเนินชีวิต 22.6 % ของคนไทยได้รับผลกระทบทางการเงินและการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ และ 6.2 % ของคนไทยได้รับผลกระทบทางร่างกายหรือทางเพศ


ภัยเหล้ามือสอง thaihealth


ดร.ภญ.อรทัย วลีวงศ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ผ่านมาในสังคมจะมองเพียงแค่ว่า ใครดื่มแล้วไปก่อเหตุอะไร แต่เราลืมที่จะมองว่าแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบคือใคร ได้รับผลกระทบอะไรบ้าง มีการเยียวยาหรือว่ามีระบบเข้าไปดูแลให้ความสำคัญหรือรักษา ฟื้นฟู อย่างไร ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและรวมถึงเรื่องการเงินและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งภัยเหล้ามือสองมีทั้งแบบรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเมื่อต้องเดินผ่านกลุ่มคนที่กินเหล้า ซึ่งเป็นภัยที่สร้างความรำคาญใจในสังคมจนไปถึงการถูกทำร้ายร่างกายที่เกิดจากการดื่มของคนในครอบครัว ก็มีความรุนแรงที่หลากหลายมาก  จะให้ทุกคนเห็นภาพว่าผลกระทบเวลาดื่มเหล้ามีผลกระทบเป็นระลอกคลื่น ใกล้ที่สุด คือคนในครอบครัว ญาติ พี่น้อง  การดื่มของเพื่อน คนในชุมชน นับว่าผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อผู้ใช้เองและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้อื่นมารวมกัน แอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดที่มีผลกระทบมากที่สุด


ผลกระทบเหล้ามือสอง


1.สร้างปัญหาทางการเงิน


2.ทรัพย์สินเสียหาย


3.ถูกรบกวนและคุกคาม


4.ได้รับอุบัติเหตุจากนักดื่ม


5.ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง


6.ถูกทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กและครอบครัว


7.สร้างความไม่ปลอดภัยและความไม่สงบสุขของชุมชน / สังคม


8.ก่อให้เกิดปัญหากับเพื่อนนักดื่ม


9.สร้างภาระในการดูแลให้ผู้อื่น


นับว่า เหล้ามือสองส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและสร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่น ตั้งแต่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจ จนถึงความรุนแรงต่อทรัพย์สิน ร่างกาย และชีวิต สสส. สคล. และภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ให้เกิดสังคมปลอดเหล้า เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและคนรอบข้าง


ภัยเหล้ามือสอง thaihealth


ดาวน์โหลดอินโฟกราฟฟิกได้ที่…ภัยเหล้ามือสอง http://llln.me/i4PwVB5

Shares:
QR Code :
QR Code