ฟื้น ใจ๋ เมืองล้านนา Spark U เชียงใหม่ พลังเปลี่ยนเมือง

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจาก สสส.


ฟื้น ใจ๋ เมืองล้านนา Spark U เชียงใหม่ พลังเปลี่ยนเมือง thaihealth


สสส.หนุน 'Spark U เชียงใหม่' พลังเปลี่ยนเมือง 'ฟื้น ใจ๋ เมืองล้านนา' สู่เมืองมรดกโลก


สสส.สนับสนุนเอิ้นเน้อกิจกรรม Spark U Chiangmai บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ พลังเปลี่ยนเมืองของคนเชียงใหม่ กลุ่มคนจิตอาสาขับเคลื่อน  ฟองคลื่นลูกใหญ่เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคเหนือจัด โครงการปฏิบัติการจุดประกาย "ฟื้น ใจ๋ เมืองล้านนา" ผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่อง เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม ขบวนการเขียวเปลี่ยนโลก สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ภารกิจคืนชีวิตต่อลมหายใจให้เมืองเชียงใหม่ สร้างป่าหย่อมทั่วเมือง ปลูกหมาก ปลูกลานฝากไว้ให้แผ่นดิน บ้านปันเสียงลดความเหลื่อมล้ำสังคม สอนดนตรี ศิลปะ เต้นรำให้ลูก ๆ แรงงานข้ามชาติ อนุรักษ์สืบสานนาฏกรรมล้านนาโฮงเฮียน สืบสานภูมิปัญญาล้านนา เปิดพื้นที่สาธารณะละคร แสง สี เสียง กิ๋นข้าวแลงในบรรยากาศกาดหมั้ว พร้อมชมการแสดงกล่อมเมืองจากกลุ่มศิลปินล้านนา "รวมใจม่วนงันฉันพี่น้อง" ที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ ณ เชียงใหม่


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านจัดงาน "เมืองสร้างสรรค์ เมืองมีชีวิตชีวา Spark U Lanna" จุดประกาย "ฟื้น ใจ๋ เมืองล้านนา" สู่เมืองมรดกโลกแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่อง ที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ จ.เชียงใหม่ (วันแรก) และห้องประชุมวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (วันสุดท้าย) โดยมีภาคีเครือข่าย 3 ภูมิภาคร่วมถ่ายทอดนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้วยกระบวนการสื่อ และพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบที่เอื้อต่อสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่อื่น ๆ สู่สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน


ฟื้น ใจ๋ เมืองล้านนา Spark U เชียงใหม่ พลังเปลี่ยนเมือง thaihealth


สุดใจ พรหมเกิด (เจ) แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เป็นผู้ดำเนินรายการ, ลักขณา ศรีหงส์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม, นฤมล วันทนีย์ กรรมการ Spark U Lanna, ศรัณย์ สุวรรณโชติ, ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณะกรรมการบริหารแผนสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส., อ.สุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ คณะกรรมการกำกับทิศสื่อทางปัญญา กรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สสส., อ.มัทนา ถนอมพันธุ์ หอมละออ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทาง สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.


ชัชวาล ทองดีเลิศ กรรมการที่ปรึกษาโครงการ Spark U ล้านนา และ โครงการเชียงใหม่อ่าน คุยสร้างสุข เพื่อการอ่านสร้างสุข นำเสนอเรื่อง ดอยสุเทพเป็นศรีของเชียงใหม่ เป็นดอยแห่งตำนาน เป็นที่อยู่ของปู่แสะย่าแสะ เป็นที่พำนักของวาสุเทพฤๅษี เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุดอยสุเทพอันเป็นที่ศรัทธาไหว้สาของทุกคน และเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยตนบุญแห่งล้านนา ผู้บุกเบิกสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ผู้คนจึงเคารพกราบไหว้ทุกวี่วัน ดอยสุเทพเป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยเล็กลำห้วยน้อยหลายสายไหลรวมลงน้ำแม่ข่า แล้วไหลลงแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นชัยภูมิในการตั้งเมืองเชียงใหม่ ศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ ดังนั้นดอยสุเทพจึงมิใช่แค่ภูเขา หากแต่เป็นชีวิต เป็นจิตวิญญาณของคนเชียงใหม่และคนไทยทุก ๆ คน


ที่มาของหนังสือเดินทางสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัยชุด "อ่านดอยสุเทพ" มีหนูน้อยไปดอยสุเทพ กราบดอยสุเทพ ป่าดอยบ้านของเรา คนที่รักและศรัทธาดอยสุเทพได้สืบสานการอ่าน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งต่อตำนานอันมีคุณค่านี้ให้แก่ละอ่อนของเราทุก ๆ คนได้มีโอกาส "อ่านดอยสุเทพ"  กันทั้งบ้านทั้งเมือง ในหนังสือเล่มนี้ สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ยืนยันว่า หนังสือชุดนี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการเลือกสรรให้เป็นหนังสือเพื่อการ "อ่านทั้งเมืองด้วยเรื่องเดียวกัน One Book One City" ที่จะวางรากฐานนิสัยรักการอ่านไปพร้อม ๆ กับเรียนรู้จิตวิญญาณของดอยสุเทพไปพร้อม ๆ กัน กิจกรรมทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจาก สสส.


ฟื้น ใจ๋ เมืองล้านนา Spark U เชียงใหม่ พลังเปลี่ยนเมือง thaihealth


ชัชวาล กล่าวว่า ในช่วง 40 ปีที่มาอยู่เชียงใหม่ ทำงานสำนักศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ ศูนย์ใบลานศึกษา การอนุรักษ์เอกสารโบราณน้อยคนที่จะรู้ว่าการเพาะกล้าลาน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เชียงใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ การจารึกบันทึกคัมภีร์บนใบลาน ต้นลานมีโอกาสสูญพันธุ์สูงมาก ผลลานก็อร่อยมาก ดังนั้นจำเป็นต้องปลูกกล้าลานทดแทนในพื้นที่สาธารณะ ในวัด ในโรงเรียน ที่วัดเจ็ดยอดปลูก 2 ต้น ตาย 1 ต้นก็ได้ทดแทนกัน การปลูกต้นลานต้อยคอยดูแลเอาใจใส่อย่างมาก


เริ่มแรกต้องปลูกในที่ร่มก่อน ในขณะเดียวกันก็ปลูกต้นหมากควบคู่กันไปด้วย เริ่มปลูกในพื้นที่เวียงเก่า หรือเมืองเก่า บ้านเรานั้นวัฒนธรรมคนกินหมากหายไป เราควรส่งเสริมให้มีโครงการปลูกหมาก ระดมปลูกกันเป็นร้อยเป็นพันต้น อย่างน้อยตายไปครึ่งหนึ่งก็ยังมีอีกครึ่งหนึ่งเป็นการทดแทนด้วย อีกสิบปีข้างหน้าเมืองเชียงใหม่จะสวยด้วยต้นหมากที่มีชื่อคล้องจองกันว่า ต้นหมากต้นลาน ทั้งนี้ บ้าน วัด โรงเรียน สถานที่สาธารณะ จะเป็นแหล่งปลูก การปลูกหมากและลานต้องปลูกในเรือนเพาะชำ ขาดน้ำไม่ได้จะตายทันที เพราะฉะนั้นการดูแลหลังการปลูกเป็นเรื่องสำคัญมาก


"ปลูกหมากปลูกลานไว้ในแผ่นดิน อยู่ยั่งยืนกว่าชีวิตมนุษย์" ต้นลานชั่วชีวิตคนปลูกจะไม่ได้เห็นผล แต่จะเห็นในรุ่นลูกรุ่นหลาน เพราะใช้เวลาปลูกมากกว่า 60 ปีขึ้นไปจึงจะได้เห็นผล ช่วยกันปลูกต้นไม้ในหัวใจของเราด้วย "เรียนรู้รากเหง้า เท่าทันโลกาภิวัตน์ สามารถจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสมเป็นบริบท" ด้วยกระบวนการสืบสานภูมิปัญญาสร้างสรรค์ เราต้องอยู่กับปัจจุบัน อนาคต


ลักขณา ศรีหงส์ ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชน เขียว สวย หอม กล่าวว่า เรามาช่วยกันปลูกต้นหมากต้นลานไว้ให้กับคนในอนาคต ดูแลอย่างดี จะเพิ่มปริมาณหมากลานภายในวัด เป็นการเพิ่มภูมิทัศน์ ขณะนี้พื้นที่เก่าเมืองเชียงใหม่มีต้นหมากและต้นลาน 300 ต้น เรายึดถือหลักว่าเที่ยวไปปลูกไปจากเชียงใหม่ไปลำพูน "เชื่อไหมคะ การเพาะลานปีหนึ่งจะขึ้นมาเพียง 1 นิ้วเท่านั้นเอง เราจะทำให้ต้นหมากต้นลานเต็มเมืองเชียงใหม่ ขณะนี้กลุ่มโรงแรมบูติกปลูกสร้างบรรยากาศสวยงามมาก รอบพื้นที่คูเมือง"


ฟื้น ใจ๋ เมืองล้านนา Spark U เชียงใหม่ พลังเปลี่ยนเมือง thaihealth


เจ้าของและผู้ดูแลห้องสมุดทื่ชื่อ "ต่าย" เล่าถึงเบื้องหลังเรื่องการจัดทำพื้นที่ห้องสมุดกาดทิพย์เนตร ในพื้นที่เก่าของเมืองเชียงใหม่ ม.ราชมงคลฯ ออกแบบ TCDC ทำเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่เข้าไปในชุมชน ระดมหนังสือคนละไม้คนละมือสร้างการอ่านในพื้นที่ชุมชน สร้างเครือข่ายการอ่าน ในปีแรกพัฒนาห้องสมุดค่ายกาวิละ เปิดพื้นที่ให้เป็นสาธารณะ เปิดเป็นร้านกาแฟ ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการทั้งห้องสมุดและร้านกาแฟ มีเจ้าหน้าที่จากสวนนงนุชเข้ามาช่วยดูแลต้นไม้ เกิดเป็นความเคลื่อนไหวในพื้นที่ ห้องสมุดกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกวัย อ.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นผู้ออกแบบ


การจัดทำห้องสมุดเคลื่อนที่เปิดให้บริการในพื้นที่ชุมชน ตามตลาดสดมีพื้นที่จอดรถให้บริการ ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำ เจ้าของพื้นที่และคนในตลาดช่วยกันดูแล ถ้าดูจากบุคลิกอาเจ๊อาเฮียไม่น่าจะช่วยกันดูแลได้ แต่ปรากฏว่าเขาช่วยกันเป็นอย่างดี ชุมชนด้านในเป็นหมู่บ้านทิพย์เนตรช่วยกันดูแล 3 เดือนผ่านไป สมุดยืมที่เคยว่างเปล่าไม่ว่างแล้วเขาจัดระบบยืมคืนหนังสือกันเอง ห้องสมุดก็ช่วยกันดูแลสะอาดตาทุกวัน ไม้ขนไก่แขวนไว้ที่ชั้นก็ช่วยกันปัดกวาดเศษฝุ่นละออง และยังช่วยกันปัดกวาดพื้นรายรอบด้วย ในวันเปิดห้องสมุด ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน งานนี้ไม่ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด เจ้าของตลาดก็ยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะทุกคนมีส่วนร่วมอย่างดี


เฟอร์นิเจอร์ในห้องสมุดได้รับบริจาคจาก บ.มูลเลอร์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ปกติในสนนราคาหลักหมื่น ก็ให้ความอนุเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ที่เลือกมาจาก TCDC ตอนนี้เราสนใจเฟอร์นิเจอร์ไม้เพิ่มเติมที่บ้านถวายกำลังจะติดต่อนายก อบต.บ้านถวาย เพราะเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่บ้านถวายเหมาะสมกับห้องสมุด


ฟื้น ใจ๋ เมืองล้านนา Spark U เชียงใหม่ พลังเปลี่ยนเมือง thaihealth


ศรัณย์ สุวรรณโชติ รับผิดชอบงานแสดง ภูมิปัญญาสืบสาน รวบรวมครูมาสอนทุกแขนงงาน งานช่าง งานสล่า วรรณศิลป์ ภาษา ศิลปะการแสดง ให้เป็น รร.สืบสานภูมิปัญญาล้านนา ยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำได้ เพราะงานทุกอย่างต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะมาก ในขณะที่อุดมการณ์ยิ่งใหญ่ แต่รายได้ไม่ค่อยจะมี เราก็ต้องช่วยกันหาเงินมาทำงานสร้างเครือข่ายมากหน้าหลายตา การดำเนินงาน 20 ปีมีสิ่งที่น่าจดจำและบอบช้ำ การทำงานจิตอาสาเป็นองค์กรเพื่อสังคม ไม่ได้หวังผลกำไร คนที่เติบโตทางธุรกิจเป็นนักสังคม นักการศึกษา เป็นศิลปินอิสระ แนวทางการหาเงินที่เอาตัวเองและครอบครัวก็ไม่รอด เพราะขยับตรงไหนก็ล้วนแล้วแต่เป็นเงินทั้งนั้น


รร.ศึกษาภูมิปัญญาล้านนา มีเป้าหมายชัดเจนในการส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ ขณะนี้เรามีโรงละครกลางแจ้งพัฒนาจนเปล่งประกาย เป็นการตั้งสัจจะวาจาประกาศต่อหน้าสาธารณชน ต่อไปจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ใช้เวลาอีก 2 ปี การพูดเช่นนี้เป็นการบังคับตัวเองไปในตัว พูดไม่เลื่อนลอย พูดเพื่อให้ความหวัง ต้องมีการขยับเขยื้อนพัฒนาพื้นที่ให้คงอยู่ การปรับพื้นที่เป็นเวที จ้างรถไถเข้ามาปรับเป็นเวทีอย่างชัดเจนและมั่นคง จัดทำ stand สำหรับผู้ชม เป็นเวทีกลางแจ้งมีศักยภาพสูงรองรับการแสดงในระดับสากล เป็นที่หมายมั่นจะมีนักแสดงจากทุกมุมโลกทำงานดี ๆ ต้องมาที่ข่วงศึกษา Theatre แห่งนี้มีรั้วไม้ไผ่กันแสงเสียงได้ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ มอบให้ใช้ประโยชน์สาธารณะอย่างเต็มที่ การแสดงนี้สามารถจัดแสดงได้ทุกฤดูกาล แม้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศหมอกควันฝุ่นพิษ PM 2.5


"งานละครแสนหาญ "ผมแต่งเพลง กำกับและแสดงเอง ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ใครจะนำเพลงของผมไปร้องก็ไม่ว่าแต่อย่างใด ผมไม่เคยหวงแหนภูมิปัญญาถือว่าเป็นสมบัติของโลกไปแล้วโดยปริยาย เราอยากให้มีการเผยแพร่และสืบสานต่อยอดความรู้ออกไป" ฟ้อนเจิ่งล้านนา สล่าครูมีชื่อเสียง เครือข่าย Spark U Lanna มาร่วมกันฟ้อนให้คนดูวันที่ 9 ก.พ. คนทำงานได้แรงสนับสนุนอุปถัมภ์ แรงกายแรงใจมีส่วนสำคัญที่สุดเป็นนามธรรม เห็นผลงานสืบสานล้านนาได้ในระยะยาว ขอให้จับตาดูผลงานอีก 3 ปีพัฒนาให้เป็นพื้นที่มีศักยภาพ การหาทุนสนับสนุนข่วงศึกษาล้านนา การสร้างเครือข่ายทุนสนับสนุน Spark U สายบุญ


ฟื้น ใจ๋ เมืองล้านนา Spark U เชียงใหม่ พลังเปลี่ยนเมือง thaihealth


อ.สุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ คณะกรรมการกำกับทิศสื่อทางปัญญา กรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สสส. ขออุปมาทำความเข้าใจในที่ประชุมนี้ว่า เงินที่ได้รับจาก สสส.ไม่ใช่เงิน สสส. แต่เป็นเงินของสังคมที่เก็บจากภาษีเหล้าและบุหรี่ สสส.มีหน้าที่เป็นตัวกลางบริหารจัดการ การที่เราเสนอโครงการกับ สสส.ไม่ได้หมายความว่าเป็นการขอเงินทุน แต่เสนอโครงการให้ สสส.พิจารณาเงินที่ได้จากภาษีบาป โดยที่ Spark U Lanna ทำให้เป็นสายบุญ ด้วยศักดิ์ศรีของเราเท่าเทียมกัน ไม่ได้มีผู้รับหรือผู้ให้เท่านั้น เราทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความอ่อนช้อยงดงาม มีคุณค่ามาเผยแพร่


ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณะกรรมการบริหารแผนสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ฟังแล้วเคลิบเคลิ้มวาทศิลป์ศิลปินลุ่มลึกจับใจสมชื่อ Spark U สสส.จะทำหน้าที่ชี้วัดหยั่งได้ แต่ลึกไม่เท่ากับของจริง รร.สืบสานภูมิปัญญาล้านนาอยู่ยั้งยืนยงเป็นสมบัติภูมิภาค สมบัติล้านนาเป็นมรดกของโลกในอนาคตด้วย ขอฝากไว้เผื่อจะยืมภาษาจาก สสส.ไปใช้ด้วย


ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยเติบโตมาในยุคดิจิทัล มีพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะในทุกมิติ ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย ใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา ควรส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีทักษะเท่าทันสื่อ ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีความรับผิดชอบและสำนึกต่อส่วนรวม เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงเมืองและสิ่งแวดล้อมให้เกิดพื้นที่สุขภาวะที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ กลุ่มเครือข่าย Spark U  Lanna ที่เปิดพื้นที่และโอกาสให้เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ในประเด็นต่างๆ ประเด็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง การฟื้นฟูอัตลักษณ์ตัวตนทางวัฒนธรรม การพัฒนาเยาวชนนักสื่อสาร ประกอบด้วยการเปิดตัวห้องสมุดสาธารณะ กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน การสื่อสารสาธารณะ และการสนับสนุนการจัดกิจกรรม


ฟื้น ใจ๋ เมืองล้านนา Spark U เชียงใหม่ พลังเปลี่ยนเมือง thaihealth


"เครือข่าย Spark U Lanna เป็นต้นแบบการทำงานจุดประกายเครือข่ายภาคประชาสังคม 3 ภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ สะท้อนถึงความร่วมมือผ่านเส้นแบ่งเขตแดนตามธรรมชาติ และส่งต่อวัฒนธรรมข้ามภูมิภาคอย่างไร้ขีดจำกัด เป็นมิติการทำงานรูปแบบใหม่ที่ท้าทาย น่าสนใจและเต็มไปด้วยพลังแรงบันดาลใจ เพื่อส่งต่ออัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคสู่สากล กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันมาร่วมใจกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัยอย่างยั่งยืน การจัดงานนี้จะเห็นความมีชีวิตชีวาของเมืองสร้างสรรค์ ทั้งยังร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไปด้วย" ดร.จิรพร กล่าว


งานแสดงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มนาฏยศิลปินอิสระ สิปาน คอลเลคชั่น ชุดศรีสุที คินะคีรี หิมาลายาสุเทพาลัย ออกแบบและอำนวยการแสดงโดย ธีรยุทธ นิลมูล สิปานคอลเลคชั่น ณ สถานที่ตั้ง ดินแดนพิงครัฐเชียงใหม่แห่งนี้มีขุนดอยอ้อยช้างของวาสุเทพฤษี สืบสันดอยเดียวกันกับเทือกเขาหิมาลัย ดอยจอม ภูสรวงเทียมสวรรค์ เป็นรมณียสถานที่สถิตแห่งทวยเทพ และเป็นที่สถาปนาไว้ยังพระบรมธาตุ เจ้าดอยสุเทพที่สูงตระหง่าน งำบ้าน งำเมืองเชียงใหม่มาช้านาน จอมดอยสูงอันศักดิ์สิทธิ์ของชาพิงคนครเชียงใหม่ ที่ซ่อนงำความลึกเร้นและมนตร์ขลังด้วยพลังอำนาจลึกเร้นและมนตร์ขลัง ด้วยพลังอำนาจลึกลับและความเชื่อประดุจเดียวกับเทือกทิเบตดอยหิมาลัย ซึ่งจะนำแสดงออกโดยอำนาจความเชื่อแห่งทวยเทพเทวดาแห่งหิมพานต์และภพภูมิที่ถูกลำดับตีความตามจักรวาลคติทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายพราหมณ์ ด้วยดุริยนนทีแห่งเทพทิพย์ ดนตรีที่จะสำแดงนี้แลเฮย มีนักแสดง แววดาว ศิริสุข มณีรัตน์ รัตนัง


งานนี้มีศิลปินจากโครงข่ายล้านนาและล้านนาร่วมสมัย ทันตแพทย์ภัทรภูมินทร์ ชัยชมพู อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มาช่วยกันอนุรักษ์ต่อยอดงานสร้างสรรค์ มีการจัดพานดอกไม้แบบล้านนาได้มาจากลังกาเป็นหม้อดอกบัวทางขึ้นสถูป Tree of Life ใช้ดอกบัวหรือพันธุ์ไม้ดอกที่ใช้ประดับแจกัน บูรณะฆังฏะ เสมือนหนึ่งเป็นหม้อน้ำอุดมสมบูรณ์


ภายในงานมีนิทรรศการเมืองสร้างสรรค์ เมืองมีชีวิตชีวา นิทรรศการภาพถ่ายเมืองมีชีวิต ภาพเก่าเล่าเรื่องเหมืองฝายพญาคำ กิจกรรมปลูกลานปลูกหมาก และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อ่านดอยสุเทพ เยาวชนนักสื่อสาร งานสื่อสารและวารสารเอิ้นเน้อ สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถติดตามความก้าวหน้ากิจกรรม Spark U Lanna  Facebook: Spark U Lanna, Website: www.sparkulanna.com และมาร่วมกันสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ครอบคลุมในทุกชุมชน และชวนชิมอาหารไทใหญ่ ข้าวมูนเก๋อ ข้าวมูนจ๊อก ข้าวปุ๊กหรือข้าวคลุกงา ข้าวมูนปาด ผัดหมี่ห่อด้วยแป้งเปาะเปี๊ยะ ก๋วยเตี๋ยวหมู อาหารชุดน้ำพริกอ่อง น้ำพริกหนุ่ม พร้อมด้วยชุดผัก ไส้อั่ว ฯลฯ.

Shares:
QR Code :
QR Code