ฟื้นฟูผู้ป่วยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คืนสู่สังคม

ที่มา:กรมควบคุมโรค


ฟื้นฟูผู้ป่วยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คืนสู่สังคม thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เร่งเดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นบุคลากรในพื้นที่เขตภาคกลางและภาคใต้ เน้นการประเมินและการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง รวมถึงการติดตามผู้มีปัญหาการดื่มสุราอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและมีคุณภาพ


           ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ  นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตภาคกลางและภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการควบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


          นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา การประเมินและการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง รวมทั้งให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา ตามระดับความรุนแรงอย่างเหมาะสม มีความจำเป็นที่บุคลากรปฏิบัติงานในระบบบริการสาธารณสุข ต้องมีองค์ความรู้ในการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และการติดตามผู้มีปัญหาการดื่มสุราอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันผู้ป่วยกลับคืนสู่สังคม


การดำเนินงานครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ และสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือบุคลากรในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ประกอบด้วย บุคลากรจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4, 5, 6, 11 และ 12 รวมทั้งสิ้น 164 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความพร้อมในการดำเนินงานคัดกรองบำบัดรักษา ผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code