“พ่อหลวงต้นแบบ” แนวทางดำเนินชีวิต

 

“พ่อหลวงต้นแบบ” แนวทางดำเนินชีวิต           

              ข้าพระพุทธเจ้า  จะประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นแน่วแน่ แก้ไขปัญหาของชาติและประชาชน และเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แผ่นดิน โดยยึดมั่นในหลักธรรมและความถูกต้องตลอดไปเสียงคำถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงความมุ่งมั่นต่อการทำงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสส. ที่พร้อมใจกันกล่าวเพื่อตั้งมั่นเป็นข้าราชบริพาลและพลังของแผ่นดินที่ดี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2552

              

             บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ซึ่งทุกคนได้ร่วมลงนามถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานกิจกรรมชั้น 35 สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)         

 

             นพ.มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์ เลขานุการกรรมการประเมินผลสำนักบริหารกลาง สสส. สะท้อนการทำความดีถวายพ่อหลวงว่า ตลอดระยะเวลาการทำงานได้ดำเนินรอยตามพระราชดำริด้านปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 5 ประการมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ การประหยัด ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รู้จักขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ และประพฤประฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

 

“พ่อหลวงต้นแบบ” แนวทางดำเนินชีวิต

นพ.มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์

 

              วิถีชีวิตแบบพอเพียง เป็นแนวทางดำเนินชีวิตตามรอยเท้าพ่อที่ทุกคนสามารถทำได้ตลอดชีวิตเพียงพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี บริโภคอย่างพอเพียงตามกำลังทรัพย์โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ และไม่ทำร้ายตัวเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

นพ.มานิตย์ บอกพร้อมทั้งให้ข้อคิดต่อว่า

 

              ในวันพ่อปีนี้อยากให้ทุกคนคิดดีทำดี ใช้สติปัญญาในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ดำเนินชีวิตแบบไม่ทำร้ายตัวเอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสครบรอบ 82 พรรษา

 

             เช่นเดียวกับนางสุภาวดี  ถิระพานิช  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์แผนและสมรรถนะ สสส. บอกว่า พ่อหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตในบทบาทผู้บริหารยึดแนวทางปฏิบัติตามรอยเท้า พ่อหลวงรู้จักเสียสละและเป็นผู้ให้เมื่อมีโอกาส สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความดีที่ทุกคนทำได้ เพียงเริ่มต้นที่ตัวเราเป็นแบบอย่างให้ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน

 

“พ่อหลวงต้นแบบ” แนวทางดำเนินชีวิต

นางสุภาวดี  ถิระพานิช

 

             แต่สำหรับด้านมุมมองในฐานะคุณแม่ลูกสอง นางสุภาวดี  บอกว่า ได้ปลูกฝังนิสัยความพอเพียงให้ลูกๆตั้งแต่เด็กผ่านการทำกิจกรรมครอบครัว อย่างยาสีฟันที่ใช้ประจำวันต้องบีบใช้ตามความจำเป็น ตัดก้นยาสีฟันเมื่อปริมาณน้อยลง ซึ่งสามารถบีบใช้ได้นานอีก 1 อาทิตย์เป็นการเห็นคุณค่าสิ่งของเครื่องใช้ดั่งเช่นพระองค์ท่านทรงใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนนั่นเอง

           

 

              ด้านนางสาวนิรมล ราศรี นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับแผนงานการออกกำลังกายและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย บอกว่า เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเป็นครั้งที่ 2 รับรู้ถึงความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนแสดงพลังทำความดีถวายพ่อหลวงด้วยการกระทำ ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณตั้งมั่นเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

 

“พ่อหลวงต้นแบบ” แนวทางดำเนินชีวิต

นางสาวนิรมล ราศรี

 

              แม้กิจกรรมได้ผ่านไปแล้วแต่ความเคารพรักศรัทธาต่อพ่อหลวงยังคงอยู่ เพราะทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า จะทำหน้าที่สร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นทั้งในและนอกองค์กร พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสร้างสังคมสุขภาพดี ถ้าคนในสังคมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประเทศชาติย่อมแข็งแรงตามไปด้วย

ดังเช่นพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่า

 

               ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ  ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินควรจะได้คำนึงในข้อนี้ให้มาก พิจารณาให้เห็นความสำคัญของผู้อื่น ให้รู้จักนับถือผู้อื่น ใช้ความมีเหตุผลและความร่วมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงานทั้งปวง เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราให้ดำรงมั่งคงอยู่ตลอดไป

            

              นี่คือส่วนหนึ่งของการแสดงพลังตั้งมั่นทำความดีตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งไม่มีคำว่าสายเกินไปหากทุกคนคิดจะทำ มาลองสำรวจตัวเองสักนิดวันนี้เราทำความดีถวายในหลวงแล้วหรือยัง

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย: กิตติยา ธนกาลมารวย team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

update: 11-12-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: กิตติยา  ธนกาลมารวย

 

 

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code