พื้นที่สร้างโอกาส ‘หจก.คนไร้บ้าน’

เรื่องโดย :  พัชรี บอนคำ team content  www.thaihealth.or.th


ข้อมูลจาก :  หนังสือคน (ทำไม) ไร้บ้าน


พื้นที่สร้างโอกาส ‘หจก.คนไร้บ้าน’ thaihealth


แฟ้มภาพ


คนไร้บ้าน เป็นกลุ่มประชากรที่มักพบเจอตามเมืองใหญ่ต่างๆ ปัจจุบันในหลายประเทศได้ให้นิยาม “คนไร้บ้าน” (Homeless) ว่าคือ กลุ่มคนที่ไร้ที่อยู่อาศัย ใช้ชีวิตที่อยู่หลับนอนในพื้นที่สาธารณะหรือศูนย์พักพิกสำหรับผู้ยากไร้ ภายใต้เงื่อนไขของความไม่มั่นคง ความยากจน การขาดการเข้าถึงสวัสดิการ และปัญหาทางครอบครัวดังกล่าวนี้ อาจกล่าวได้ว่า เกือบทุกคนมีโอกาสและเงื่อนไขที่ประสบ “อุบัติเหตุทางชีวิต” อันนำไปสู่การเป็นคนไร้บ้านได้


มีรายงานว่า คนไร้บ้านประมาณร้อยละ 40 มีรายได้จากการทำงานรับจ้างทั่วไป ซึ่งเกือบทั้งหมดมีลักษณะเป็นการทำงานที่ปราศจากความมั่นคงและความแน่นอนทางรายได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีลักษณะของการเป็นแรงงานนอกระบบ รองลงมาประมาณร้อยละ 20 มีรายได้จากการขายของเก่า และร้อยละ 12 รายงานว่ามีแหล่งรายได้จากการค้าขาย นอกจากนี้มากกว่าครึ่งล้วนไม่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และหากลงไปศึกษาอย่างลึกซึ้งจะเห็นว่าคนไร้บ้านส่วนใหญ่มีความสามารถ ศักยภาพในการประกอบอาชีพ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง


ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ข้อจำกัดในเรื่องความยั่งยืนในการดำรงชีวิต เพราะไม่สามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพได้ ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน พุทธมณฑลสาย 2 จึงเกิดการจดทะเบียน หจก.คนไร้บ้านขึ้น เพื่อสร้างอาชีพให้คนไร้บ้านมีอาชีพได้อย่างมั่นคง


หจก.คนไร้บ้าน คืออะไร?


จากการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายคนไร้บ้านทำให้เกิดการทากิจกรรมด้านอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ การปลูกผักในแปลงรวม เลี้ยงไก่ ปลาดุก เพาะเห็ด การรับซื้อของเก่า การรับเหมาต่อเติม ตัดแต่งต้นไม้ รับขนย้ายและรื้อบ้าน จากกลุ่มอาชีพทางเครือข่ายเห็นว่ามีต้นทุนที่จะสามารถพัฒนาเป็น หจก.คนไร้บ้าน จึงได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดในปี 2559 เพื่อให้เกิดเป็นระบบธุรกิจที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะในการทำงานเพื่อสร้างอาชีพคนไร้บ้าน


มีแนวคิด โครงการธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพให้คนไร้บ้านอย่างยั่งยืน โดยการใช้ต้นทุนจากเครือข่ายคนไร้บ้านเพื่อให้บริการตามทักษะอาชีพคนไร้บ้านที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย


หจก.คนไร้บ้านได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) และ ASHOKA


มีเป้าหมาย  เพื่อให้การทำงานของคนไร้บ้านมีความยั่งยืน เป็นช่องทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพที่ทำให้กลุ่มคนไร้บ้านมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ทำให้เขาเชื่อมั่นว่าชีวิตของตนเอง ผ่านการทำงานและความพยายาม ได้เห็นถึงศักยภาพและคุณค่าของตัวเอง


มีกลุ่มอาชีพ หจก.คนไร้บ้าน 5 กลุ่ม คือ 1.งานช่าง 2.งานตัดแต่งต้นไม้ 3.งานเบเกอรี่ 4.งานเกษตร 5.งานแม่บ้านและทำข้าวกล่อง ภายใต้การดำเนินงานของคนไร้บ้านกว่า 20 ชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนไร้บ้านที่อยู่กับเครือข่ายมานานกว่า 5 ปี และสำหรับคนไร้บ้านรายใหม่ที่สนใจเรื่องอาชีพก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ศูนย์คนไร้บ้าน สุวิทย์ วัดหนู (บางกอกน้อย) เข้ารับการฝึกอาชีพ และหากสนใจ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งชื่อมายัง หจก.คนไร้บ้านต่อไป


ขณะนี้ หจก.คนไร้บ้าน ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบระบบภายใน พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตัวตนของ หจก.คนไร้บ้าน หวังเห็นความเจริญเติบโต จำนวนสมาชิกที่มีงานทำเพิ่มขึ้น เช่นเดี่ยวกับชุมชนใหม่คนไร้บ้านที่อยู่ร่วมกันบนฐานของความรัก ความเข้าใจและการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน หากท่านใดสนใจจะสนับสนุนงานของคนไร้บ้าน สามารถติดต่อเข้าไปที่ คุณญานิกา อักษรนำ หรือคุณบึง ผู้ประสานงานโครงการ หจก.คนไร้บ้าน 081-912-0213


และนี้คือเรื่องราวส่วนเล็กๆ ของคนไร้บ้านที่สร้างงานและสร้างโอกาสให้กับชาวชุมชน ซึ่งจะต้องพิสูจน์ตนให้เห็นถึงคุณค่าและการพัฒนาในลำดับต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code