พื้นที่สร้างสรรค์สร้างต้นแบบดี ตัดตอนนักสูบหน้าใหม่

          โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี เปิดพื้นที่สร้างสรรค์การแสดงสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดอุบลฯ ครั้งที่ 8 ตอน "เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจไร้บุหรี่"


/data/content/24728/cms/e_cdfikmnv2367.jpg


          เมื่อเอ่ยถึงพิษภัยของบุหรี่ ทุกคนเข้าใจโทษภัย ความอันตราย แต่คนที่ติดไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากจนกว่าความหายนะจะเข้ามาเยือนตัวเอง ยิ่งโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน หากไปทดลองเสพแล้วอาจเป็นบ่อเกิดให้พัฒนาไปเสพยาเสพติดที่มีพิษร้ายแรงกว่านี้ รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บอีกมากมายที่ตามมา สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและคนใกล้ชิด


          ทุกวันนี้สังคมพยายามรณรงค์ให้คนไทยทั้งหมดละ-เลิกบุหรี่ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งหาวิธีการป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพติดจากคำเชิญชวนของเพื่อนหรือผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดที่มักทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี รวมทั้งสื่อต่างๆ ที่สร้างค่านิยมความเท่ที่ผิด โฆษณาแฝงของบริษัทบุหรี่ที่เป็นภัยร้ายแรงมาก รวมทั้งการพยายามประชาสัมพันธ์ให้สังคมเข้าถึงเข้าใจโทษภัย อันตราย และจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อดึงเด็กออกจากสภาพแวดล้อมของบุหรี่ให้ได้


          ล่าสุด โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน เปิดพื้นที่สร้างสรรค์การแสดงสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดอุบลฯ ครั้งที่ 8 ตอน "เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจไร้บุหรี่" ที่สร้างความรู้ให้เด็กเท่าทันภัยของบุหรี่ และหนุนพวกเขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมี นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี


          นายสุรพันธ์ กล่าวว่า เด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมี/data/content/24728/cms/e_acilmrtvz239.jpgปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งยาเสพติด ติดเกม ซิ่งรถ เพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนที่เข้าถึงได้ง่ายมาก เพราะเมื่อลองแล้วจะติดลึก เลิกยาก และสามารถเชื่อมไปสู่ความเสี่ยงในด้านอื่นๆ ได้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมที่ผิด รวมทั้งความเชื่อที่มองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ ไม่ใช่ยาเสพติดจึงไม่อันตรายเท่าไร ซึ่งก็ไม่ถูกต้องด้วย


          ดังนั้น ผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเด็กอย่ามองเป็นเรื่องเล็กเด็ดขาด ทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังจะสามารถแก้ปัญหาได้ ทั้งนี้ การที่แกนนำเด็กและเยาวชนลุกขึ้นมาจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อเพื่อน พี่ น้อง คนในจังหวัดของตนเอง ด้วยการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และขยายผลให้เกิดเรื่องดีๆ เต็มพื้นที่ เนื่องจากปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับกลุ่มกับเด็กและเยาวชนจะสำเร็จได้ สิ่งสำคัญต้องเริ่มจากตัวเราก่อนในการเป็นผู้นำทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม


          นายศุภชัย บินทะสี รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่ทางคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการถนนเด็กเดินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน โดยกิจกรรมถนนเด็กเดินถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีกลุ่มเยาวชนที่หลากหลายเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด กิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ให้เด็กมาแสดงความสามารถ แต่ให้ทุกวัยได้มีพื้นที่มาพบเจอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดสิ่งดีงามขึ้นในสังคม


          นายเจษฎา ศรีลาสาร ตัวแทนเยาวชนจากสมาพันธ์เยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ถนนเด็กเดินเป็นกิจกรรมที่ดี ให้คนทุกเพศทุกวัยได้มีลานกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย และให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกเชิงสร้างสรรค์


          อีกทั้งให้เยาวชนในระดับจังหวัด ตำบล ร่วมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมตามประเด็นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสังคมและประเทศด้วย เช่น เรื่องบุหรี่ แม้จะผ่านวันงดสูบบุหรี่โลกมาแล้ว แต่ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กและเยาวชนมาก และยังต้องให้ความสำคัญอยู่เสมอ จนกว่าจะไม่มีเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่อีกเลย หรือจะให้ดี ไม่เฉพาะเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่อยากให้ทุกคนคิดว่า บุหรี่ ไม่ว่าจะวัยไหนก็ไม่ควรสูบ ไม่ควรแม้แต่จะคิดทดลอง เพราะอันตรายจากควันบุหรี่เป็นอันตรายที่ส่งกระจายไปถึงทุกคนได้ในวงกว้าง


          ด้าน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภาคี สสส. กล่าวเสริมว่า ทุกฝ่ายในสังคมมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของเยาวชน การเข้าไปเสพติดบุหรี่ของเยาวชนเป็นสาเหตุที่นำเยาวชนไปติดสิ่งเสพติดอื่น และโดยสถิติแล้ว กว่าร้อยละ 70 ของเด็กไทยที่ติดบุหรี่จะเสพติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต ที่สำคัญการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในผู้ใหญ่ไทย อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง ถุงลมพอง เป็นผลจากการติดบุหรี่ขณะยังเป็นเด็ก


          "อายุการเริ่มเสพติดบุหรี่ของวัยรุ่นทั่วโลกอยู่ที่ 16-18 ปี และวัยรุ่นไทยเฉลี่ยเสพติดบุหรี่ที่อายุ 17.4 ปี และประมาณร้อยละ 80-90 ติดบุหรี่ก่อนอายุ 20 ปี และคนที่ติดบุหรี่หลังจากอายุ 25 ปีไปแล้ว มีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าว ประเทศต่างๆ จึงได้เพิ่มอายุที่ห้ามขายบุหรี่แก่ผู้ที่อายุ 18 ปี หรือต่ำกว่าเป็นอายุ 20 ปี"


          ศ.นพ.ประกิตกล่าวอีกว่า สังคมรอบตัวในวัยเด็ก คือผู้ปกครองและครู มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของเด็กมากที่สุด โดยพฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ของผู้ปกครองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสำคัญที่สุด ที่จะกำหนดว่าเด็กคนหนึ่งจะสูบบุหรี่หรือไม่ และโอกาสที่เด็กจะติดบุหรี่จะลดลง 7 เท่า หากเด็กรับรู้ว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับการสูบบุหรี่อย่างแข็งขัน


          เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กล่าว และว่า ในส่วนของครูที่สูบบุหรี่เป็นการสื่อสัญญาณต่อเด็กๆ ว่าการสูบบุหรี่เป็นกิจกรรมของผู้ใหญ่ ครูที่สูบบุหรี่ในโรงเรียน เป็นการสื่อถึงการยอมรับหรือการผ่อนปรนการสูบบุหรี่ในโรงเรียน ทั้งนี้ การทำให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ 100% มีส่วนช่วยลดโอกาสการติดบุหรี่ของนักเรียนทั้งระหว่างและหลังออกจากโรงเรียน


          "เรียกร้องให้ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างโดยการไม่สูบบุหรี่ ถ้ายังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ต้องพยายามไม่สูบบุหรี่ให้เด็กๆ เห็น บอกลูกหลานอย่างจริงจังว่าไม่เห็นด้วยที่เด็กๆ จะริเริ่มสูบบุหรี่ ส่วนครูที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ต้องไม่สูบในโรงเรียน รวมทั้งต้องมีการเรียนการสอนถึงพิษภัยของบุหรี่ และสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ทั้งในโรงเรียนและชุมชน" ศ.นพ.ประกิตระบุ


          หากผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องๆ รับรอง บุหรี่และอบายมุขต่างๆ ก็ยากที่จะเข้ามาใกล้พวกเขาได้.


 


 


        ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code