พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุขใจ

featured

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 และกรรมการกองทุน สสส. ประธานกล่าวเปิดโครงการ ศูนย์พัฒนาเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุขใจ ณ โรงละครหมู่บ้านไทย สามพราน ริเวอร์ไซด์ โดยมี นายอรุษ นวราช หัวหน้าโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของเครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคด้วยการผลิตพืชระบบอินทรีย์ กล่าวต้อนรับและรายงาน ความร่วมมือจากภาครัฐในระดับท้องถิ่น โดย นายมนู สร้อยพลอย นายอำเภอสามพราน ภายในงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาวะสู่เกษตรกรเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ผลการตรวจตรวจเพื่อหาสารเคมีตกค้างในร่างกายของเกษตรก่อนเข้ารับการอบรม)
โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

Shares:
QR Code :
QR Code