พิธีเปิดงานโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเพื่อป้องกันบุหรี่และสุราเถื่อน

featured

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเพื่อป้องกันบุหรี่และสุราเถื่อนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษีและด้านการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามหลักสากล โดยจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่สรรพสามิตทั่วประเทศและประชาชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันบุหรี่และสุราเถื่อน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่สรรพสามิตและประชาชนในการรองรับประชาคมอาเซียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/ItO9uR

Shares:
QR Code :
QR Code