พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สานพลังสร้างสถาบันการศึกษาในไทยและอาเซียน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ “Healthy University”

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส.-ม.มหิดล สานต่อความความร่วมมือมุ่งสร้างสถาบันการศึกษาสุขภาวะครอบคลุมทั่วอาเซียนอย่างยั่งยืน พร้อมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (3rd AUN International Health Promotion Conference)

                    วันที่ 19-20 ม.ค. 2566 ที่ รร.แกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสำนักเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนสร้างเสริมสุขภาพ (ASEAN University Network – Health Promotion Network: AUN-HPN)  ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยสร้างเสริมสุขภาพ จัดการประชุม the 7th International Advisory Committee (IAC)  การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ the 3rd AUN International Health Promotion Conference  และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สสส. และมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับ พ.ศ. 2566-2569  เพื่อขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง โดยมี รศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รองเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) และ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. เป็นผู้แทนลงนาม

                    รศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดเวทีวิชาการครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยสมาชิก มุ่งประเด็นด้านสุขภาพจิต (Mental Health)  ในช่วงวิกฤตของการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งเสริมการนำเครื่องมือ Healthy University Rating System (HURS) ใช้ประเมินมหาวิทยาลัยสุขภาวะ (Healthy University) ขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนให้กว้างยิ่งขึ้น สร้างปัจจัยสนับสนุนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอย่างครอบคลุม

                    รศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์  กล่าวต่อว่า นอกจาก MOU ระหว่าง สสส. และ มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (TUN – HPN) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมีทำ MOU เช่นกัน เพื่อร่วมมือกันนำระบบ Healthy University Rating System (HURS) ไปใช้ในการประเมิน และเพื่อเผยแพร่ ส่งเสริมการนำ Healthy University Framework ไปใช้ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเครือข่าย ครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคต”


                    รศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี ม.มหิดล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนกำหนดแนวทางการทำงานที่ชัดเจนในประเด็นส่งเสริมสุขภาพผ่านการประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ กลยุทธ์ และโครงการเสริมสร้างทักษะบุคลากรเฉพาะต่อไปในอนาคต

                    สำหรับการทำความร่วมมือระหว่างสสส.และมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสนับสนุนพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN-HPN  ในวันนี้นั้น ถือเป็น MOU ฉบับที่ 3 หลังจากที่ MOU ระยะแรก ที่ดำเนินการในปี 2559 – 2562 และระยะที่ 2 ที่ดำเนินการในปี 2563 – 2565 ได้สิ้นสุดลง

                    ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา กล่าวว่า สสส. เห็นความสำคัญของมหาวิทยาลัยในฐานะพลังวิชาการของสสส. ที่ทำหน้าที่สร้างเสริม วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ จึงให้การสนับสนุนพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN-HPN มาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีกิจกรรมและผลลัพธ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดความร่วมมือ เช่น การพัฒนากรอบมหาวิทยาลัยสุขภาพ หรือ Healthy University Framework ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ นำไปใช้พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ และการประเมินผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลที่เรียกว่า Healthy University Rating System ส่วน MOU ระยะที่ 3 นี้ พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไx

Shares:
QR Code :
QR Code