พาณิชย์ จับมือ สธ. ดันสมุนไพรขายออนไลน์-ออฟไลน์

ที่มา :  MGR Online


พาณิชย์ จับมือ สธ. ดันสมุนไพรขายออนไลน์-ออฟไลน์ thaihealth


แฟ้มภาพ


พาณิชย์ จับมือ สาธารณสุข ผลักดัน สมุนไพรไทย  เจาะตลาดสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของดีทั่วไทย และใน Shopee และออฟไลน์ที่ร้านโอทอปในสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและภูเก็ต พร้อมเร่งนำสมุนไพรใช้ในธุรกิจสปา นวดแผนไทย ดูแลผู้สูงอายุ ร้านอาหาร และนำไปเป็นส่วนผสมของยารักษาโรค เวชสำอาง มั่นใจสร้างมูลค่าเพิ่มเป็น 3.6 แสนล้านในปี 64


นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานการประชุมระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมมือกันในการผลักดันสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จัก และเจาะตลาดสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สมุนไพรของไทย และเป็นการลดการนำเข้ายาบางประเภทที่สามารถใช้สมุนไพรไทยทดแทนได้ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าทั้งในส่วนของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว หรือ 360,000 ล้านบาท ภายในปี 2564


สำหรับแนวทางในการขับเคลื่อน ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการแบ่งงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละกรม เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เช่น การเชื่อมโยงผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การออกงานแสดงสินค้า การนำผลิตภัณฑ์จำหน่ายในสนามบินนานาชาติและห้างโมเดิร์นเทรด ส่วนกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะสร้างการรับรู้เพื่อเปลี่ยนมุมมอง สร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของสมุนไพรไทยแก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อพร้อมนำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการด้วยความมั่นใจ


นายวุฒิไกรกล่าวว่า ในส่วนของกรมฯ จะดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่ 1.เพิ่มช่องทางการตลาด โดยช่องทางออนไลน์ จะนำสินค้า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยขึ้นจำหน่ายในเว็บไซต์ “ของดีทั่วไทย” (www.kongdeetourthai.com) และแพลตฟอร์มของ Shopee ที่ดำเนินการภายใต้แคมเปญ “ของดีออนไลน์ by DBD” และในส่วนของออฟไลน์ จะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปจำหน่าย ณ ร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปของกระทรวงพาณิชย์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติของไทย 3 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบธุรกิจสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพและมีศักยภาพส่งให้กรมฯ เพื่อนำกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวเข้าสู่ช่องทางการตลาดของกรมฯ ต่อไป


2.การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ร้านอาหาร โดยจะจัดหลักสูตรด้านการบริหารจัดการและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ เบื้องต้นสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับสมุนไพรไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจการให้มีความน่าสนใจและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการข้างต้น


ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ จะประสานภาคเอกชนในการนำสมุนไพรไทยไปต่อยอดพัฒนาเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สมุนไพรไทย เช่น นำไปเป็นส่วนผสมของยารักษาโรค เวชสำอาง เป็นต้น ซึ่งประชาชนสามารถใช้เป็นทางเลือกในการรักษาโรคหรือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ตนเองและครอบครัวได้

Shares:
QR Code :
QR Code