พัทลุงสร้างพลังแห่งการเรียนรู้

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


พัทลุงสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ thaihealth


‘พัทลุง’ สร้างพลังการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส เพื่อฝึกทักษะอาชีพและชีวิต


นายพรศักดิ์ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุงตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ร่วมกับ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำ โครงการสร้างพลังการเรียนรู้โดยผ่านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส เพื่อฝึกทักษะอาชีพและทักษะชีวิตจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ค้นหาความถนัดและความสน ใจที่สามารถต่อยอดไปสู่การเรียนรู้เพื่ออาชีพในอนาคต


พัทลุงสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ thaihealth


โดยในชุมชนตะโหมดมีต้นทุนทางสังคม ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งเรียนรู้ที่เป็นอาชีพในชุมชนทั้งหมด 8 แห่ง ทั้ง ค้าขาย ทำขนมซ่อมรถ ตีเหล็ก เลี้ยงผึ้ง เพาะเห็ดเสริมสวย และจัดดอกไม้ ที่จะนำมาต่อยอดให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ในอาชีพต่างๆ สร้างความภูมิใจในอาชีพท้องถิ่นและเกิดความรักชุมชนตามความสนใจของแต่ละคนจำนวน 10 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 30 ชั่วโมง เพื่อให้ทุกคนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเกิดทักษะในการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองด้วยการบันทึกความรู้เป็นการเขียนเรียบเรียงประสบการณ์ที่ได้รับภายใต้ความเข้าใจของตนเอง มีการนำข้อมูลที่ได้ประกอบด้วยสมุดบันทึกภาพถ่าย และภาพวิดีโอ


พัทลุงสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ thaihealth


นอกจากความรู้ในอาชีพและการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว นายพรศักดิ์ ยังกล่าวว่า โครงการนี้ยังทำให้เด็กเกิดการพัฒนาการอย่างชัดเจน ทั้ง กล้าแสดงออกมากขึ้น เกิดภาวะผู้นำ เรียนรู้วิธีการค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รู้จักการนำเสนอ เป็นการค้นพบตัวเองมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี นับได้ว่าโครงการสร้างพลังการเรียนรู้โดยผ่านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ของโรงเรียนประชาบำรุงเป็นต้นแบบที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนด้อยโอกาสแล้ว ยังเป็นการฝึกกระบวนการสร้างพลังเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทั้งด้านความคิดและบุคลิกภาพ และทักษะต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

Shares:
QR Code :
QR Code