พัฒนา จป. เป็นผู้นำขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ ในสถานประกอบการทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


พัฒนา จป. เป็นผู้นำขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ ในสถานประกอบการทั่วประเทศ thaihealth


ก.แรงงาน–สสส. ประชุมเดินหน้าขับเคลื่อน “Happy Workplace” ปั้น กลุ่ม จป. เป็นผู้นำความปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุ-ลดโรคในสถานประกอบการ ควบคู่พัฒนาชุดความรู้ การจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม-การสร้างเสริมสุขภาพ 10 Packages มุ่งขยายผลองค์กรสุขภาวะ จาก 200 แห่ง เป็น 600 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 65


เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” รุ่นที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ จ.ชลบุรี และระยอง เข้าร่วม 100 คน


พัฒนา จป. เป็นผู้นำขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ ในสถานประกอบการทั่วประเทศ thaihealth


นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีหน้าที่กำกับดูแลให้สถานประกอบการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นบุคคลสำคัญในองค์กร ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจสู่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัย ไม่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงร่วมกับ สสส. ริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) มุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้มีทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ขณะนี้ โครงการได้นำร่องในสถานประกอบการแล้ว 200 แห่ง พร้อมขยายผลไปสู่ 600 แห่งทั่วประเทศ ภายในเดือนธันวาคม 2565


พัฒนา จป. เป็นผู้นำขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ ในสถานประกอบการทั่วประเทศ thaihealth


นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ มุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้มีทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมของลูกจ้างในสถานประกอบการ รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้ลูกจ้างมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและปลอดภัยในการทำงาน


พัฒนา จป. เป็นผู้นำขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ ในสถานประกอบการทั่วประเทศ thaihealth


นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จ.ชลบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ มีวัยทำงานในระบบประมาณ 1 ล้านคน รวมถึงมีความเหมาะสมสำหรับการค้าขายทางทะเล ส่งผลให้ จ.ชลบุรี ได้รับการยกระดับให้เป็นเมืองหลักทางด้านอุตสาหกรรม และการค้าขายของภาคตะวันออก มีท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือพาณิชย์สำคัญของไทย โครงการฯ ของกระทรวงแรงงาน และ สสส. ช่วยเข้ามาดูแลสุขภาพแรงงานในพื้นที่ครอบคลุมทุกด้าน ตามแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ทั้งมิติด้านความปลอดภัย ให้วัยแรงงานมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงมิติด้านสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ และสังคม เพื่อให้เกิดการดำเนินการเชิงป้องกันที่ครอบคลุม ทั้งด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ให้วัยทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงาน พร้อมที่จะทำงานให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น


พัฒนา จป. เป็นผู้นำขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ ในสถานประกอบการทั่วประเทศ thaihealth


นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า สสส. มุ่งพัฒนาสุขภาวะ “คนทำงาน ในองค์กร” บุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย กลุ่มที่เป็นกลไกสำคัญในการขยายผล ถ่ายทอด และติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในสถานประกอบการ


พัฒนา จป. เป็นผู้นำขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ ในสถานประกอบการทั่วประเทศ thaihealth


ในการนี้ สสส. ได้ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน พัฒนาชุดความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิดสุขภาวะองค์รวมของวัยทำงาน อาทิ คู่มือขั้นตอนการดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ แนวคิดหลักการประเมินและจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม วิธีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง หลักการและกลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ ชุดความรู้สุขภาพ 10 Packages และมาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบกิจการ รวมถึงคู่มือการส่งเสริมสุขภาวะในองค์กร ผู้สนใจข้อมูลติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.happy8workplace.com

Shares:
QR Code :
QR Code