พัฒนาแกนนำเยาวชนต้นแบบ ความปลอดภัยทางถนน จ.สตูล

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


พัฒนาแกนนำเยาวชนต้นแบบ ความปลอดภัยทางถนน จ.สตูล thaihealth


ทต.คลองขุด จ.สตูล เปิดโครงการ "พัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาเยาวชน คนต้นแบบ ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล"


ที่โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานเปิดโครงการ "พัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาเยาวชน คนต้นแบบ ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล" โดยมีนางปิยวรรณ เพ็ญนุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บุคลากร ครู และแกนนำเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน จากโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ เข้าร่วมโครงการ 100 คน


สำหรับโครงการ "พัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาเยาวชน คนต้นแบบ ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล" จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลคลองขุด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. โดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ จึงเป็นการดึงเยาวชนแกนนำจากโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการจราจรในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และลดปัญหา อุบัติเหตุ ลดความสูญเสียโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนในพื้นที่


นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีการใช้ยานพาหนะเพิ่มขึ้น อุบัติเหตุจึงเป็นปัญหาสำคัญในลำดับต้น ๆ ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งเยาวชนและประชาชน ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดระเบียบวินัย ไม่มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน และที่สำคัญ คือ การไม่เคารพกฎจราจรของกลุ่มวัยรุ่น จึงทำให้เกิดความสูญเสีย


ดังนั้น เทศบาลตำบลคลองขุด ได้ตระหนักถึงปัญหาสำคัญเหล่านี้ และถือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนและเยาวชน ได้เห็นถึงความสำคัญในการใช้รถใช้ถนน และเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน รวมไปถึงลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด และจะเป็นแนวทางให้กลุ่มเยาวชน ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้น และสามารถเป็นเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อ ให้กับกลุ่มเยาวชนกลุ่มอื่น ๆ ในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code