พัฒนาแกนนำนักเรียน ให้เป็นยุวอสม.

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


พัฒนาแกนนำนักเรียน ให้เป็นยุวอสม. thaihealth


แฟ้มภาพ


พัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุวอสม.) ต่อยอดจากแกนนำสุขภาพนักเรียน ในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติทั่วประเทศ เป็นจิตอาสาดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียน


นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำแนวทางการพัฒนายุวชนอาสาสมัครสาธารณสุข ในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติขึ้น เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาแกนนำนักเรียน ให้เป็นยุวอาสาสมัครสาธารณสุข และร่วมพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งขาติ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพดีสามารถดูแลตนเองได้ และปลอดภัยจากโควิด-19 โดยเป้าหมายการส่งเสริมพัฒนาในระยะแรก ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 5-6 และโรงเรียนขยายโอกาสชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งภายในปี 2566


โดยได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งเสริมโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ ให้มีการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข ในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป้าหมายปีงบประมาณ 2563 ส่งเสริมให้โรงเรียนในทุกอำเภอๆ ละอย่างน้อย 2 แห่งและมีอาสาสมัครยุวสาธารณสุขโรงเรียนๆ ละอย่างน้อย 10 คนพร้อมทั้งให้ รพ.สต. รวบรวมผลงานและเอกสารส่ง สสอ. และ สสจ. ตามลำดับภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2563


ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความห่วงใยเด็กนักเรียนจากผลกระทบการระบาดของโควิด-19 โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมประชาชน ปฏิบัติตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติให้เป็นวิถีชีวิตใหม่ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และเล็งเห็นถึงศักยภาพการเป็นอาสาของเด็กวัยเรียนอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code