พัฒนาสุขภาวะคนไทย รณรงค์กินเพื่อสุขภาพ

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


พัฒนาสุขภาวะคนไทย รณรงค์กินเพื่อสุขภาพ thaihealth


ดันพัฒนาสุขภาวะคนไทย เกษตรฯเดินหน้าจับมือสธ.-สสส.รณรงค์กินเพื่อสุขภาพ


นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ส่งเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านปัญญา โดยเฉพาะการพัฒนาสุขภาวะของเกษตรกร ซึ่งมีกว่า 10 ล้านครอบครัว กระทรวงเกษตรฯ พยายามขับเคลื่อนหลายๆ นโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เช่น การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ โดยบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด เช่น ยางพารา และข้าว การดูแลเกษตรกรทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม ซึ่งล่าสุด คือ การให้บรรจุว่าการทำนาเกลือเป็นสินค้าเกษตร การพัฒนาโครงสร้างการผลิตการเกษตรให้เข้าถึงเกษตรกร ทั้งระบบน้ำ และคุณภาพดิน จนถึงผลิตของเกษตรกรที่มีความปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรเอง และผู้บริโภค


กระทรวงเกษตรฯ พยายามขับเคลื่อนและชี้แนะเกษตรกรผลิตหรือปลูกอะไรแล้วต้องมีรายได้ โดยให้พิจารณา 2 ปัจจัยหลัก คือ ดูความสามารถของเกษตร เช่น เป็นเจ้าของที่ดินหรือไม่ และ ดูตลาด ถ้าตลาดไม่ดี ก็ต้องแนะนำให้ปรับเปลี่ยน เช่น การปลูกข้าว ซึ่งก็ย้ำมาโดยตลอดว่ากระทรวงเกษตรฯ ไม่มีนโยบายลดปลูกข้าวแต่ต้องจูงใจเกษตรกรให้ปลูกในปริมาณที่เหมาะสมปีละ 25 – 28 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ และเหลือเก็บส่งออกไม่เกิน 10 ล้านตัน ราคาข้าวก็จะไม่แพงเกินไปและไม่ถูกเกินไป เป็นความท้าท้ายของหน่วยผลิตที่กระทรวงเกษตรฯ ต้องบริหารจัดการให้ได้ ขณะเดียวกัน ก็ต้องส่งเสริมวิธีการผลิตที่มีความปลอดภัยด้านสารเคมีตกค้าง หรือยกระดับไปถึงการผลิตสินค้าอินทรีย์ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เนื่องจากส่วนหนึ่งเกษตรกรขาดแรงจูงใจ เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ ยังเลือกซื้อสินค้าเกษตรทั่วไปมากกว่าอินทรีย์ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสสส. ในการรณรงค์การบริโภคอาหารสุขภาพ สร้างความมั่นใจผู้บริโภค เพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ที่จะส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

Shares:
QR Code :
QR Code