พัฒนาสุขภาพรองรับสังคมสูงวัย

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


พัฒนาสุขภาพรองรับสังคมสูงวัย thaihealth


แฟ้มภาพ


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขโดยได้เชิญพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บรรยายพิเศษเรื่อง การบูรณาการแผนและการดำเนินงานการพัฒนาวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุ และมีการถ่ายทอดเสียงไปยังสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การทำงานในปี 2560 รัฐบาลได้เร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และปฏิรูปการทำงาน เกิดประโยชน์กับประชาชน เป็นการวางรากฐานแข็งแรงมั่นคงให้รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามา เพื่อจะเดินได้อย่างไม่มีรอยต่อ  โดยในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเน้นหนักการดูแลเด็กอายุ 0-5 ปีและผู้สูงอายุ ซึ่งต้องประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงต่างๆอาทิ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน


ด้านพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ก ล่าวว่า กระทรวง พม.เป็นกระทรวงด้านสังคมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีภารกิจหลากหลาย ดูแลคนตลอดช่วงวัย ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ป้องกันเด็กถูกทอดทิ้ง  การดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  การจัดหาที่อยู่ให้ผู้ยากไร้  ปัญหาการค้ามนุษย์  ซึ่งทำหน้าที่ทั้งเป็นหน่วยกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ วางแผนการทำงานและเป็นหน่วยปฏิบัติงาน มีศูนย์ช่วยเหลือ ดูแล เยียวยา มีกลไกในการดูแลแต่ละเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์คือ  "สังคมมั่นคง ประชาชนลดการพึ่งพาจากภาครัฐ"


ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนและปฏิรูปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องมีการบูรณาการทำงานทั้งในหน่วยงาน ข้ามหน่วยงาน รวมทั้งภาคประชาสังคม โดยได้มีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง มีแผนงานร่วมกันที่ชัดเจนคือ 1.การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และ 2.การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 10.7 ล้านคน ในอนาคตจะเพิ่มเป็น 1ใน 4 ของประชากร รวมทั้งมีผู้พิการขึ้นทะเบียนอีก 1.7 ล้านคน 


"กระทรวง พม. ทำงานกระทรวงเดียวไม่ได้ ต้องบูรณาการข้ามกระทรวง  ให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน เช่นโครงการเงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิด   มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งการพัฒนาความสามารถของผู้ดูแล การจัดทำมาตรฐาน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาคัดกรอง เข้ามาดูแลสุขภาพ" พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code