พัฒนาสมองของเด็กอย่างสมวัย

ที่มา : คู่มือการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


พัฒนาสมองของเด็กอย่างสมวัย thaihealth


หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) คือ การให้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับสมอง เป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยเชื่อว่าโอกาสทองของการเรียนรู้อยู่ระหว่างแรกเกิด-10 ปี (Regate และ Geoffrey Caine, 1999)


กระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของสมองได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพสำหรับเด็ก คือ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดและทำกิจกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์ กิจกรรม และสภาพแวดล้อม ให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กให้มีทักษะในการคิดและการเรียนรู้อย่างมีเหตุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกลมกลืนกับความเป็นธรรมชาติและพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กในแต่ละวัย


การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) คือ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย โดยได้เสนอหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 12 ข้อ ดังต่อไปนี้


1. สมองเป็นกระบวนการคู่ขนาน


2. สมองกับการเรียนรู้


3. การเรียนรู้มีมาแต่กำเนิด


4. รูปแบบการเรียนรู้ของบุคคล


5. ความสนใจมีความสำคัญต่อการเรียนรู้


6. สมองมีหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้


7. การเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจสามารถรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


8. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทั้งแบบที่มีจุดมุ่งหมายและไม่ได้ตั้งใจ


9. การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการสร้างความเข้าใจ


10. การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น


11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้


12. สมองของบุคคลมีความเท่าเทียมกัน


ดังนั้นหลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) จึงมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะพัฒนาทางร่างกาย และกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของสมอง

Shares:
QR Code :
QR Code