พัฒนาศักยภาพครู เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

          เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1

          ภายหลังจากที่เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการ “ขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร” จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ก็ได้ปรึกษาหารือในทีมคณะทำงานถึงกระบวนการจัดกิจกรรมตามโครงการ ซึ่งกิจกรรมแรกที่คณะทำงานเห็นร่วมกันว่าต้องจัดขึ้นก่อนคือ การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูของโรงเรียนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรมของเครือข่ายครู ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,000 แห่ง มีทั้งโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนในสังกัดของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล ประถม มัธยม  รวมไปถึงอาชีวศึกษา

/data/content/19694/cms/fhijqsv35689.jpg

          เดิมทีมคณะทำงานกำหนดจัดอบรมเป็น 4 ครั้ง เริ่มวันที่ 6, 14, 22 มกราคม 2557  และ 7 กุมภาพันธ์ 2557 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ ทำให้ต้องเลื่อนมาเป็นวันที่ 28, 29 เดือนมกราคม 2557  และวันที่ 5, 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2557 และสุดท้ายได้ข้อสรุปว่า เราจัดการอบรมครั้งแรกในวันที่ 28 มกราคม 2557 ที่ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี จะมีจากฝั่งพระนครมาบ้างแต่ไม่มาก รวมทั้งสิ้น 72 คน

          กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการอบรม ได้ใช้หลักสูตรที่ส่วนกลางได้นำไปใช้อบรมขยายผลในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ มาแล้ว ทีมคณะทำงานเครือข่ายครู ฯ กรุงเทพมหานคร ได้ปรับเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนให้เข้ากับบริบทของผู้เข้าร่วมอบรม โดยเริ่มจากการทำ pre-test ก่อนการทำกิจกรรม  จากนั้นจะเป็นกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องความสำคัญของครูในการป้องกันเยาวชนสูบบุหรี่ กิจกรรม VTR ความเป็นมาของบุหรี่ กิจกรรมถาม – ตอบรอบรู้เรื่องบุหรี่  ต่อด้วยมาตรการ 9 ด้านเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

/data/content/19694/cms/dfiklmnxz167.jpg/data/content/19694/cms/bcdlmnqsuwx2.jpg/data/content/19694/cms/cehknoqrxy12.jpg

          หลังจากนั้นจะมีการแจกแบบทดสอบ post-test เพื่อนำคะแนนไปประเมินผล ช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อช่วยกันคิดว่า อะไรบ้างที่จะกลับไปดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง จากนั้นแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนขึ้นเสวนาเพื่อนำเสนอผลกิจกรรมกลุ่มย่อย และปิดท้ายด้วยกิจกรรม “ก้าวต่อไป” ที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการอบรม   

          สิ่งที่สังเกตเห็นจากการอบรมครั้งนี้ ในส่วนของผู้เข้าร่วมอบรม จะเห็นความกระตือรือร้นที่จะให้ความร่วมมือกับวิทยากรเป็นอย่างดี  มีความตื่นตัวในการถาม – ตอบคำถาม โดยรวมแล้วผู้เข้าร่วมอบรมจะยินดีและต้องการที่จะดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ภายในโรงเรียนของตนต่อไป ในบางโรงเรียนก็มีการเสนอตนเองเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯอีกด้วย ในส่วนของทีมคณะทำงานเอง ถือเป็นการจัดอบรมที่ต้องดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบด้วยตนเอง ทีมงานส่วนกลางและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มาช่วยให้ข้อเสนอแนะเท่านั้น ผลที่ออกมาทำให้หายเหนื่อย เพราะงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น จนได้รับคำชมจากผู้เข้าร่วมอบรม

          กิจกรรมต่อไปของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร คือการจัดอบรมเพื่อขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกิดภาพของการช่วยกันปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ และเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงต่อไป

 

 

          ที่มา : เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ