พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการควบคุมยาสูบ จ.อุดรฯ

ที่มา : เว็บไซต์ smartonline.in.th ข้อมูลโดย ไพบูลย์ เหลืองอิงคะสุต กรรมการควบคุมยาสูบจังหวัดภาคสื่อมวลชน


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ smartonline.in.th


พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการควบคุมยาสูบ จ.อุดรฯ thaihealth


พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการควบคุมยาสูบ จ.อุดรธานี


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา โดยนายแพทย์นัทวัช ศรีกุละวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้กฎหมายตาม  พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. พ.ศ 2551 โดยมีวิทยากร จากสำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค นายจิระวัฒน์. อยู่สบาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย และคณะ มาเป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้


อนึ่ง จังหวัดอุดรธานีติดอันดับ 1 ใน 10 จังหวัด ที่มีอัตราการบริโภคยาสูบสูงสุด อยู่ในอันดับที่ 7 ของประเทศ ที่มีผู้บริโภคอายุต่ำกว่า 15 ปีตลอดจนอัตราการได้รับควันมือสองในรายจังหวัด ส่วนใหญ่ก็สอดคล้องกับการบริโภคยาสูบรายจังหวัด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อัตราการดื่มของนักดื่มหน้าใหม่ก็มีอัตราสูงขึ้นเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนตลอดจนกลุ่มผู้ใช้แรงงานทางสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้กฎหมายและการนำกฎหมายมาบังคับใช้ตามพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 และ พรบ.เครื่องดื่ม 2551


โดยมีเป้าหมายผู้เข้าอบรมคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากอำเภอต่างๆ 20 อำเภอ 20 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากอำเภอต่างๆ 20 อำเภอ 20 คน คณะครูอาจารย์ฝ่ายปกครองจากสถานศึกษาเขตมัธยมศึกษา 20 อำเภอจำนวน 40 คน ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 20 ชุมชน 40 คน และพนักงานเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดอุดรธานี 20 อำเภอ 40 คน

Shares:
QR Code :
QR Code