พัฒนาต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะ

          ยกระดับโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม 16 แห่งเป็น "โรงเรียนสุขภาวะ"


พัฒนาต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะ thaihealth


          จากการสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา นักวิจัยโครงการฯ กล่าวว่าการระดมความเห็นครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในระยะต่อไปในการขับเคลื่อนโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม ทั้ง 16 แห่งให้เป็น "โรงเรียนสุขภาวะ" โดยเชื่อว่าทุกโรงเรียนสามารถพัฒนาต่อไปได้ แต่จำเป็นต้องรับรู้ถึงปัญหาอุปสรรคและข้อดีข้อเสียของแต่ละแห่ง ก่อนจะดำเนินการในขั้นต่อไป เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ฯ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ผ่านการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน ซึ่งจะเน้นเฉพาะด้านกฎหมาย แต่โรงเรียนสุขภาวะต้องมีคุณสมบัติครบวงจร สำหรับการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่รวมถึงการสร้างครอบครัวสังคม และโรงเรียนเป็นสุขด้วย


          ทั้งนี้ จะมีการจัดทำโมเดล เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบการพัฒนา ซึ่งโมเดลแต่ละภาคจะขึ้นอยู่กับบริบท เช่น ภาคอีสาน มีปัญหาเรื่องสุขภาพ การดื่มสุรา, ภาคเหนือ มีปัญหาเรื่องเด็กทะเลาะวิวาทกันในโรงเรียน ปัญหาท้องในวัยเรียน และภาคใต้ มีปัญหาเรื่องบุหรี่ สำหรับใน 3 จังหวัด มีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น


 


 


      ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


      ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code