พัฒนาตัวชี้วัดเมืองสื่อสร้างสรรค์ 3ดีวิถีสุข

       แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชนจัดประชุมพัฒนาตัวชี้วัดเมืองสื่อสร้างสรรค์ 3  ดีวิถีสุข มีหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ สื่อสารมวลชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วม จำนวน 40 คน


/data/content/26292/cms/e_abdglmnrsy23.jpg


      โดยนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมว่าการทำงานส่งเสริมการอ่านมีความจำเป็นเพราะการอ่านทำให้คนพัฒนาและมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการที่จะทำให้การพัฒนางานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนั้น  มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานเชิงวิชาการควบคู่กันไปด้วย การจัดทำตัวชี้วัดเมืองสื่อสร้างสรรค์ 3 ดี วิถีสุข  ในครั้งนี้จะทำให้มีข้อมูลเชิงวิชาการในการพัฒนางานด้านการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และ ผลักดันงานเชิงนโยบายตั้งแต่ชุมชนจนถึงจังหวัดสุรินทร์


            หลังจากนั้น ผศ. ดร. เกศินี  จุฑาวิจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ได้นำเสนอคู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลเมืองสื่อสร้างสรรค์  3 ดีวิถีสุข ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญเช่น 1.กิจกรรมสร้างสรรค์ของครอบครัว  2.กิจกรรมสร้างสรรค์ในโรงเรียนหรือในพื้นที่สาธารณะ 3.พื้นที่สร้างสรรค์ 4.สื่อสร้างสรรค์  5.ทรัพยากรบุคคล 6.งบประมาณและทรัพยากร 7.การเข้าถึงสื่อและการใช้ประโยชน์ เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความพอใจต่อแบบสอบถาม


            นายศักดา  เชื้ออิทนร์ ประธานผู้คณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสุรินทร์สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี วิถีสุข กล่าวว่างานวิชาการนี้เป็นงานวิชาการที่ดีมากผมเห็นแนวทางที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานของจังหวัดสุรินทร์  และหากรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จคนทำงานในจังหวัดสุรินทร์ จะมีข้อมูลที่เป็นงานวิชาการมาผลักดันและพัฒนางานของจังหวัดสุรินทร์ ต่อไป


 


 


         ที่มา: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.


         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code