พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง thaihealth


พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง


นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชนริมคลองน่ามอง น่าอยู่ ระหว่าง พม. มรภ. พระนคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และเครือข่ายชุมชนริมคลองน่ามอง น่าอยู่ ว่าการดำเนินงานครั้งนี้ พม.มีบทบาทส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนาผู้อยู่อาศัยในชุมชนริมคลอง ให้สอดคล้องกับปัญหาทางสังคมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มรภ.พระนคร สนับสนุนการศึกษาวิจัย บริการวิชาการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม


นายพุฒิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า พอช.สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อชุมชน จัดทำแผนการพัฒนาชุมชน การพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน ส่วนสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการอยู่อาศัย คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ความร่วมมือนี้เพื่อให้ประชาชนชุมชนริมคลองมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code