พัฒนาครูใต้ สร้างสมรรถภาพทางกาย

ที่มา : เว็บไซต์ไทยพีอาร์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยพีอาร์ และแฟ้มภาพ


พัฒนาครูใต้ สร้างสมรรถภาพทางกาย thaihealth


ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ส่ง 7 โครงการพัฒนาศักยภาพครูตลอดเดือน มิ.ย. ติวอังกฤษ ภาษาไทย เสริมกึ๋นวิจัย-วัดผล ถ่ายทอดเทคนิคกระโดดเชือก สร้างสมรรถภาพทางกาย


ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ตลอดช่วงเดือน มิ.ย.59 นี้ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1. อบรมจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) สำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 4-5 มิ.ย. ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย หรือครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง 2. โครงการครูเพื่อศิษย์ พัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ต.ช.ด.) จ.สตูล วันที่ 7-8 มิ.ย. ฝึกทักษะการทำงานและการจัดการเรียนการสอนจากการลงมือปฏิบัติจริง 3. โครงการพี่สอนน้องพัฒนาครูใต้ สร้างสมรรถภาพทางกาย thaihealthให้อ่านเขียน แก้ปัญหานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทั้งสองโครงการเป็นผลงานนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพานิชย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสงขลาฟอรั่ม 4. อบรมพัฒนาการคิดวิชาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25-26 มิ.ย. เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น


คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการที่ 5. อบรมครูภาษาไทยยุคใหม่สอนนักเรียนให้อ่านได้ คิดเป็น วันที่ 25-26มิ.ย. เพื่อให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านได้ คิดเป็น สร้างภูมิคุ้มกันในการรับข้อมูลข่าวสาร และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการทำงานพื้นฐานอาชีพ 6. อบรมพัฒนาครูชายแดนใต้เรื่องวิจัย-วัดผล รุ่นที่ 3 วันที่ 7-10 มิ.ย. และรุ่นที่ 4 วันที่ 21-24มิ.ย. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการทำวิจัยในชั้นเรียน มีทักษะด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และ 7. อบรมเชิงปฏิบัติการ กระโดดเชือกภูมิปัญญาไทยสู่การแข่งขันระดับสากล วันที่ 25-26 มิ.ย. เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักเรียนให้เกิดทักษะพื้นฐานในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ และเรียนรู้เทคนิคในการฝึกฝนกระโดดเชือก เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

Shares:
QR Code :
QR Code