พัฒนากำลังคนอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


พัฒนากำลังคนอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า thaihealth


พัฒนากำลังคนอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสร้างระบบฐานข้อมูลสมาชิกคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต ภาคอีสานตอนบน ปี 2561


วันที่ 4 มีนาคม 2561 ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน 11 จังหวัด ประชุมหารือแนวทางการพัฒนากำลังคนอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (อ.สคล.) และสร้างระบบฐานข้อมูลสมาชิกคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต ภาคอีสานตอนบน ปี 2561 มีเป้าหมายเพื่อ 1. สร้างและพัฒนา อาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้าประจำหมู่บ้าน (อ.สคล.) และการจัดตั้งชมรม อ.สคล. ประจำหมู่บ้านในชุมชนแหล่งเรียนรู้งดเหล้า และชุมชนขยายผล และ 2. การจัดทำฐานข้อมูลคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต ในพื้นที่ชุมชนแหล่งเรียนรู้ ชุมชนขยายผล และอำเภอขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป้าหมาย 10,000คนต่อปี ทั้งนี้ อ.สคล. ที่ผ่านการอบรมแล้ว จะมีบทบาทสำคัญต่อกิจกรรมดังกล่าว อาทิ การสำรวจคนดื่ม การลงชื่องดเหล้าเข้าพรรษา การติดตามงดเหล้าเข้าพรรษา การสำรวจร้านค้า การสำรวจและขึ้นทะเบียน คนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต การประชุมและจัดกิจกรรมในชุมชน การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์ เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code