พัฒนาการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


พัฒนาการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 thaihealth


รมว.ดิจิทัล ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ICT for Education and Professional Development in Thailand : How Far We Go”


ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ICT for Education and Professional Development in Thailand : How Far We Go" ในการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ "การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ" ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง สร้างวิชาชีพสุขภาพ (ICT to Empower Health Professional Education)" ซึ่งมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เกิดการเชื่อมโยงการเรียนการสอนและการวิจัยระบบสุขภาพเชิงนโยบายในสถาบันการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายวิจัยระบบสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ โดยการนำเอาระบบบริการและการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพเป็นตัวตั้ง พัฒนาขีดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพอย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มุ่งพัฒนากำลังคนทุกสาขาอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code