พลิกโฉม รพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


พลิกโฉม รพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ thaihealth


สธ.จับมือ สสส.-สถาปัตย์เกษตรฯ พลิกโฉมรพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขของเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเยียวยา และเป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล


23 ส.ค.59 ที่กระทรวงสาธารณสุข ในงานแถลงข่าว "Re-branding โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา" ความร่วมมือการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ประชาชนในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงและได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ในปี 2550 จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาขึ้น 10 แห่ง กระจายตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทศวรรษที่ 2 ในปีพ.ศ.2560-2569 ถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ที่จะมาถึง และมีนโยบายให้พัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ โดยร่วมมือกับ สสส.ที่มีฐานความรู้ในการสนับสนุนให้เกิดตัวอย่างโรงพยาบาลที่มีสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่ช่วยส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขของเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเยียวยา และเป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของโรงพยาบาลไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกให้การบริการและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยังช่วยส่งเสริมผลลัพธ์ในการบำบัดรักษาสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ใช้โรงพยาบาล ซึ่งจากงานวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า สิ่งแวดล้อมที่ดีมีผลต่อการสร้างสุขภาวะ คุณภาพชีวิต สัมพันธ์กับการฟื้นตัวทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ที่ผ่านมาสสส.ได้ร่วมกับกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของโรงพยาบาล โดยมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในโรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ที่พบว่าหลังจากโรงพยาบาลดำเนินการปรับผังการใช้พื้นที่ภาพรวม การเพิ่มพื้นที่พักผ่อนและเผยแพร่ความรู้แล้ว จากผลการประเมินพบว่าผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของแผนกผู้ป่วยนอกในระดับปานกลางถึงมาก มีความรู้สึกผ่อนคลายในการพักรอมากขึ้น จึงคาดหวังว่าความร่วมมือในการสร้างต้นแบบของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการและการบริการที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของชุมชนจะสามารถเกิดขึ้นได้ในโรงพยาบาลในประเทศไทย


ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่บนแนวคิดในการสร้างโรงพยาบาลที่เป็นยิ่งกว่าโรงพยาบาล โดยมีอัตลักษณ์ที่สำคัญ 4 ด้านคือ 1. เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติของในหลวง แสดงออกถึงการน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริมาใช้และเผยแพร่ 2. เป็นโรงพยาบาลที่เป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่ สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลเอื้อต่อการมีสุขภาวะทั้งทางกาย ใจ สังคมและปัญญาของทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนที่เข้ามาใช้พื้นที่ 3.เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน โดยเป็นที่พึ่งของชุมชนในด้านการรักษาสุขภาพ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ และ 4. เป็นโรงพยาบาลที่มีบริการดี มีมาตรฐาน อบอุ่น เป็นกันเอง ซึ่งสามารถออกแบบสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อชีวิตประจำวันของทุกคนโดยเลือกการตกแต่งสร้างบรรยากาศเหมือนบ้านเพื่อสร้างความคุ้นเคย การพัฒนาโรงพยาบาลตามแนวคิดดังกล่าวต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรของโรงพยาบาล ชาวบ้าน ในพื้นที่และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เข้าใจเงื่อนไขและบริบทที่แตกต่างกันของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ทั้งทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับพระราชดำริในการพัฒนาชุมชนด้วยความพอเพียงและส่งเสริมความเป็นท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสม

Shares:
QR Code :
QR Code