พลังเยาวชนเมืองดอกลำดวนรณรงค์สร้างสรรค์สังคมดีมีสุข

พลังเยาวชนเมืองดอกลำดวนรณรงค์สร้างสรรค์สังคมดีมีสุข

พลังเยาวชนเป็นพลังบริสุทธิ์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของเยาวชนผู้รักการรณรงค์และจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆอย่างสร้างสรรค์  เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ได้เล็ง เห็นความสำคัญของกลุ่มเยาวชนในจังหวัด ซึ่งมีหลายกลุ่ม และเกิดการรวมกลุ่มกันมากขึ้นเมื่อมีงานที่ต้องใช้พลังเยาวชนในจังหวัด จึงให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างมากมาย เช่น งานแรกเป็นกิจ กรรมอบรมค่ายเยาวชนต้นแบบ วันที่  14-16 กันยายน 55 ซึ่งค่ายนี้มีกลุ่มนักเรียนจากหลายโรงเรียนในอำ เภอราษีไศล กว่า 50 คนเข้าร่วม จุดประสงค์หลักของการจัดงานค่ายนี้คือ  การอบรมเยาวชนนักพากย์เรือยาว  และนักจัดกิจกรรมต่างๆทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีของอำเภอราษีไศล เช่น การแนะนำชื่อเรือ การประชาสัมพันธ์งาน  การจัดคิวเรือ การตรวจสอบเรือ การปล่อยเรือ ณ จุดปล่อย การจับสลากแบ่งกลุ่ม  รวมถึงการพากย์เรือ และการลงมือปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของการจัดการแข่งขันเรือยาวทุกขั้นตอน เป็นต้น  โดยหวังว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเยาวชนที่จะสานงานต่อจากผู้ใหญ่ที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้  ที่นับวันจะมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆต้องการที่จะสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวอำเภอราษีไศลแทนตนเอง เยาวชนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งได้รับการอบรมในโครงการนักพากย์เยาวชนมา  ที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้เคยจัดมาแล้ว และเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างในอำเภอราษีไศล  นับว่าประสบความ สำเร็จในระดับหนึ่ง  เจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้  คือ เทศบาลตำบลเมืองคง  โดยท่านนายกเผชิญณ์  สมทรัพย์  และทีมงานเทศบาลทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้จะเป็นวัน หยุดราชการก็ตาม เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 

จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทางผู้จัดงานหลัก โดยท่านนายกเผชิญณ์  สมทรัพย์ ท่านได้แสดงออกถึงความกังวลใจนิดหน่อยเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ที่จะมาสานงานต่อว่า  เวลานี้งานแข่งขันเรือยาวประเพณีมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก  จากงานประเพณีกลายเป็นงานเทศกาลงานท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมหลาก หลายเข้ามาปะปน  ทำให้ประเพณีอันดีงามนี้เปลี่ยนแปลงไป  แต่เดิมเรือที่ใช้ในการแข่งข้นจะเป็นเรือในพื้น ที่  คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน  ทำให้เกิดความรัก  ความสามัคคีในชุมชน  แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเทศ กาลแห่งการท่องเที่ยว  และการพนันขันต่อจนเป็นเรื่องปกติ  อีกทั้งมีบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาสนับ สนุนงาน  ในงานจึงเกิดมหกรรมการดื่ม การขาย และการทะเลาะวิวาท รวมทั้งเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ยานพาหนะขณะเมา  ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วในพื้นที่อำเภอราษีไศล และไม่อยากเห็นภาพเช่นนี้เกิดขึ้นอีก  จึงเป็นที่มาของการเข้าร่วมโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้า  ขึ้นโดยร่วมกันทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข ภาพ(สสส.)  เป็นปีที่ 3  แล้ว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจอย่างมากวัดจากการสำรวจความพึงพอใจของคนที่มาเที่ยวงาน  คนในพื้นที่เอง  รวมทั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วย  ที่น่าประทับใจและเป็นไฮไล้ท์สำคัญคือ  คนในพื้นที่มีส่วนร่วมมากขึ้น  โดยเฉพาะพลังเยาวชนอำเภอราษีไศลที่เกิดขึ้นจากการจัดงานในแต่ละปี  จนเป็นเหตุทำให้เกิดโครงการอบรมนักพากย์เยาวชนขึ้น  และผลผลิตจากการอบรมครั้งนั้นก็ได้ก่อตัวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจนในพื้นที่อำเภอราษีไศลมาแล้ว  และการจัดค่ายเยาวชนต้น แบบครั้งนี้  เป็นความภาคภูมิใจของผู้จัดงานที่จะสรรสร้างนักพากย์เรือเยาวชนขึ้นระดับแถวหน้าของประ เทศไทย  และเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่นี้ได้สืบสานงานประเพณีแข่งเรือต่อจากผู้ใหญ่ที่เริ่มโรยราตามกาลเวลา

กิจกรรมการอบรมเยาวชนไม่ได้มีอยู่เพียงในอำเภอราษีไศลเท่านั้น  ในวันที่  15 ก.ย.  ก็มีอีกหนึ่งกิจ กรรมสร้างสรรค์ที่เครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า  และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้นนั่นคือ  “โครงการวัยทีนวัยใส  หัวใจไร้แอลกอฮอล์ ต่อต้านยาเสพติด” ณ  ห้องประชุมโรงเรียนกำแพง อ.อุทุม พรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า  100  คน  ในงานได้เชิญวิทยากรกิตติมศักดิ์ให้ความรู้และแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง  รวมถึง ภาพรวมการดำเนินงานโครงการงานศพและงานบุญประ เพณีปลอดเหล้า  จ.ศรีสะเกษ  ที่ได้ดำเนินการมาแล้วทั้งจังหวัด  โดย  อ.ผ่องศรี  แซ่จึง  ประธานสภาวัฒน ธรรมอำเภอราศีไศล  ต่อด้วยความเข้มข้นในการดำเนินงานรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้า ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  การบังคับใช้กฎหมาย  การรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดเหล้าที่เข้มข้น มีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้าง  โดย นายจันทร์  โต๊ะสิงห์  ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมสุดท้ายในวันที่  16 กันยายน 55  เป็นกิจกรรมที่ระดมสรรพกำลังพลังเยาวชนจากทั้งสองค่ายที่กล่าวมาทั้งหมด  เพื่อมาร่วมงานรณรงค์ในวันเยาวชนแห่งชาติ  ที่จัดขึ้น ณ ถนนคนเดิน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นการแสดงพลังเยาวชนเมืองดอกลำดวน  เพื่อสร้างสรรค์และนำเสนอกิจกรรมดีๆของกลุ่มเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มต้นกับการเดินรณรงค์บนถนนคนเดิน  และการแสดงบนเวที  โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบางเมืองศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายพงศ์ภัค  มงคลชัยพาณิชย์  (เจมส์)  ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ  ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า ที่ผ่านมาจังหวัดศรีสะเกษได้มีประกาศจังหวัดจัดงานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้าทั้งจังหวัดมาแล้ว  และบท บาทของเยาวชนในการตอบสนองต่อนโยบายนี้คือ  การเข้าร่วมกับประคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์ทุกโอกาสเพื่อสนับสนุนนโยบายนี้ การรวมตัวกลุ่มเยาวชนในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมของเยาชนที่จะสรรค์สร้างสังคมดีมีสุข ให้จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นจังหวัดที่ปลอดจากเหล้าและอบายมุขทุกประเภท  ทางสภาเด็กฯได้เปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมขบวนรณรงค์และร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของสภาเด็กฯ โดยการเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาเด็กฯและร่วมจัดกิจกรรมดีร่วมกันในอนาคตต่อไป

นี่เป็นผลงานของเยาวชนล้วนๆที่พยายามที่จะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มพื้นที่ของเด็กๆเพื่อให้ได้แสดงออก เด็กวันนี้หากจะต้องรอให้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าคงจะช้าเกินไป  เพราะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุ  และเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนกันเองโดยไม่ต้องรอผู้ใหญ่คอยเป็นแบบอย่างอีกต่อไป  อาจเพราะหาผู้ใหญ่ที่คอยเป็นแบบอย่างให้มีไม่มากนัก  คำพูดที่ผู้ใหญ่พูดว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติ  เป็นความหวังของประเทศก็เห็นจะจริง  เพราะเด็กเดี๋ยวนี้มีความสามารถเกินตัวมาก  แต่เด็กเองก็ต้องการคำแนะนำดี  ตัวอย่างดีๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของตนเอง  จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่สังคมจะต้องหันกลับมามองและเอาใจใส่กับอนาคตของชาติให้มากขึ้น  การทำงานร่วมกันระหว่างประชาคมงดเหล้าจังหวัดและเครือข่ายเด็กและเยาวชน เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่เด็กๆและกันเด็กออกจากอบายมุขทั้งหลายทั้งปวง  รวมถึงการให้โอกาสเด็กได้คิด  ได้แสดงออก  ได้รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ดังที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้พยายามจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างเครือ ข่ายเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็งทั่วประเทศ

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง โดย ธงชัย พูดเพราะ

 

Shares:
QR Code :
QR Code