พลังอ่านแดนใต้ พัฒนาเด็กวัยเยาว์

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ข่าวสด


พลังอ่านแดนใต้ พัฒนาเด็กวัยเยาว์ thaihealth


แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ 14 องค์กรภาครัฐ ภาควิชาการ และประชาสังคม ผนึกกำลังจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ (ศอช.) : เครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ ร่วมจัดงานมหกรรม "พลังอ่านชายแดนใต้" ที่ตึก 58 สำนักวิทยบริการอาคารชูเกียรติ (อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี) ในงาน ม.อ.วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ภายในงานมีกิจกรรมของเครือข่ายฯ ได้แก่ เทศกาลนิทานนานาชาติ, นิทรรศการนิทาน วรรณกรรมในฝักกริช, ตลาดแบ่งปันหนังสือ,กิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย – อ่านสร้างสันติภาพ – อ่านสร้างเสริมสุขภาพ และกิจกรรมเวิร์กช็อป โรงเรียนการ์ตูนอ่านสร้างสุข, มหัศจรรย์การอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย, D.I.Y. ชั้นหนังสือนิทาน ฯลฯ และพิธีประกาศพันธสัญญาขององค์กรเครือข่ายศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านชายแดนใต้ 11 องค์กร โดยมีรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน


สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า "ทางแผนงานฯ หนุนเสริมกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวางรากฐานพัฒนาศักยภาพและสุขภาพทุกด้าน ตั้งแต่ปฐมวัยการหนุนเสริมเครือข่าย พลังอ่านชายแดนใต้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญ เพราะเครือข่ายฯ จะได้ร่วมกันประยุกต์ใช้และออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมและ วิถีชีวิต"


พลังอ่านแดนใต้ พัฒนาเด็กวัยเยาว์ thaihealth


ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี ผู้ประสานงานเครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่าน กล่าวว่า ด้วยการอ่านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ทุกช่วงวัย นอกจากจะเปิดโลกความรู้ให้ผู้อ่านแล้วยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเสริมสร้างครอบครัวที่เปี่ยมสุข ส่งผลต่อการสร้างสังคมคุณภาพต่อไป การก่อตั้งเครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นกับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเสริมสร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นให้เด็กและครอบครัว รวมไปถึงชุมชนเห็นคุณค่าของการอ่าน และยังร่วมขับเคลื่อนให้ "พลังของการอ่าน" เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชีวิตสร้างพลเมืองสร้างสรรค์และสังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเข้าใจ และสันติสุขอย่างยั่งยืน


มาเรียม ชัยสันทนะ ผู้อำนวยการสมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ อีกหนึ่งเรี่ยวแรงสำคัญของกลุ่มที่ทำงานขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ กล่าวว่า "พอทราบข่าวโครงการก็รีบตอบรับเข้าร่วมในทันที เพราะเล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน อยากให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้จากการอ่านให้มากๆ จะได้มีความรู้ติดตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว หรือเพื่อมาพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป"


ฮันซอลาห์ มะสง และ แวนูรดิน แวสะแลแม สองอาสาสมัครจากสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูก เหรียง) ที่ได้รับทุนการศึกษาเยียวยาจากผลกระทบของปัญหาชายแดนใต้ ปัจจุบันยังคงศึกษาเล่าเรียนอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้ และมักจะแบ่งเวลามาช่วยทำงานเพื่อสังคมอยู่เสมอ ร่วมกันบอกเล่าว่าดีใจที่ได้ทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ เพื่อตอบแทนสังคม เราสองคนได้รับโอกาสดีๆ จึงอยากตอบแทนกลับสู่สังคมบ้างไม่มากก็น้อย


"วันนี้เรามาช่วยองค์กรลูกเหรียงจัดกิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง เพื่อส่งเสริมให้น้องๆ รักการอ่านจากการเลือกอ่านนิทาน เรื่องง่ายๆ เพื่อฝึกนิสัยให้น้องๆ รักการอ่านกัน มากขึ้น"

Shares:
QR Code :
QR Code