พลังอาสาฯ เนรมิตคลองใสด้วย ‘Bio Box’

ปัญหามลพิษจากน้ำเน่าเสีย เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาเนิ่นนานและนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สาเหตุหลักที่ทำให้น้ำเสียมาจาก 3 แหล่ง คือ ชุมชน อุตสาหกรรม และกิจกรรมการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เพราะขาดความร่วมมือจากชุมชนและความเอาจริงเอาจังจากภาครัฐ


พลังอาสาฯ เนรมิตคลองใสด้วย 'Bio Box' thaihealth


จุดนี้เองได้จุดประกายให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามเกิดความคิดริเริ่มโครงการ "Yes I A_M (พลังอาสา ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนสุขภาวะดี ภาษีเจริญ)" เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตน้ำเน่าเสีย โดยส่งผ่านความรู้ที่ได้จากห้องเรียนสู่การลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการประดิษฐ์ Bio Box ขึ้นมาบำบัดน้ำเสียให้แก่โรงเรียนและชุมชนภายใต้แนวคิด "ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ"


โครงการ Yes I A_M เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย Gen A : Active Citizen "รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา" ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิธรรมดี เพื่อเฟ้นหาโครงการจิตอาสาต้นแบบเปลี่ยนประเทศ


หัวหน้าโครงการ Yes I A_M น้องมด หรือ น.ส.ฉัตรสุรีย์ อำไพ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เล่าว่า ตนและเพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มอีก 5 คน ซึ่งเรียนสาขาเภสัชศาสตร์ อยากใช้ความรู้ความสามารถด้านการดูแลมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม จึงเริ่มศึกษาพื้นที่โดยรอบ จนพบว่าปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียในลำคลองบริเวณรอบมหาวิทยาลัยยังเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากชุมชนและภาครัฐ


พลังอาสาฯ เนรมิตคลองใสด้วย 'Bio Box' thaihealthทุกปีทางคณะจะลงชุมชนและรับทราบปัญหาจากชุมชนว่ามีอะไรบ้าง ส่วนใหญ่พบปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอย เพราะชุมชนส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ หรือแถวมหาวิทยาลัยเป็นชุมชนติดคลอง ทำให้เราคิดว่าจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อช่วยแก้ปัญหา จึงคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา เพราะเราคิดว่าการใช้ทุนทางความคิด ทุนจิตอาสา และทุนทางปัญญา จะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริงๆ มากกว่าการใช้ทุนทางการเงิน โครงการเราจึงคิดสิ่งประดิษฐ์เรียกว่า Bio Box และ Mini Bio Box โดย Bio Box จะเป็นอุปกรณ์กรองน้ำแบบใหญ่สำหรับติดบริเวณลำคลอง ส่วน Mini Bio Box จะเป็นอุปกรณ์กรองน้ำแบบเล็กสำหรับใช้งานในครัวเรือน ส่วนวัสดุที่อยู่ภายในเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย สำลีที่ใส่ไว้บริเวณปากกระบอก ตามด้วยถ่าน ทรายละเอียด กรวด และหิน ทำหน้าที่กรองและบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน ก่อนที่จะไหลลงสู่ลำคลอง เป็นการแก้ปัญหาจากครัวเรือนอย่างแท้จริง


"ปัจจุบันเรามีเครื่อง Bio Box จำลองติดตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยสยาม โดยใช้เป็นต้นแบบทดลองเครื่องแรก ซึ่งพบว่าประสบความสำเร็จใช้แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้ดี โดยวัดจากค่า pH ของน้ำจากเดิมอยู่ที่ 7.8 ถือว่ามีความเป็นกรดมาก เมื่อติดตั้งเครื่องนี้แล้ว ค่า pH ลดลงมาเหลือ 7.4 ซึ่งในสภาพความเป็นกลางนั้น ค่า pH จะอยู่ที่ประมาณ 7 จึงถือว่าเครื่อง Bio Box นี้สามารถช่วยให้น้ำในลำคลองเน่าเสียน้อยลง เราตั้งเป้าว่าจะขยายเครือข่ายโครงการให้แพร่หลายออกไปในอนาคต โดยกำหนดให้ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน เป็นชุมชนต้นแบบ และทางโครงการจะลงพื้นที่ไปตามโรงเรียนและชุมชนเพื่อสอนวิธีการทำ Bio Box ให้เป็นที่รู้จักและนำไปใช้อย่างทั่วถึง" น้องมดเล่า


น้องเมย์ หรือ เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) บอกว่า สิ่งที่ได้คือการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พวกเราได้เรียนวิธีการทำเครื่องกรองน้ำ เพียงแค่ใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปจากธรรมชาติ ได้แก่ สำลี ถ่าน ทราย กรวด และหิน นำมาใส่ขวดเรียงตามลำดับ ก็จะช่วยกรองน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ ช่วยทำให้สภาพแวดล้อมของชุมชนดี น้ำในคลองรอบโรงเรียนก็ไม่เน่าเสีย และจะนำวิธีนี้ไปทดลองใช้อย่างจริงจังที่บ้านอีกด้วย


ดร.นฤมล โพธิ์ศรีทอง อาจารย์ผู้สนับสนุนโครงการ บอกว่า แนวคิดการทำโครงการนี้มีมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตน้ำท่วมแล้ว ซึ่งขณะนั้นคลองเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสีย แต่ไม่มีหน่วยงานไหนมาให้ความช่วยเหลือเลย เราจึงคิดทำเครื่องกรองน้ำพลังอาสาฯ เนรมิตคลองใสด้วย 'Bio Box' thaihealthที่เรียกว่า Bio Box โดยได้แรงบันดาลใจมาจากโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย ซึ่งเป็นโครงการที่บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีชีวภาพทั้งหมด เพราะการใช้สารเคมีในการบำบัดน้ำเสีย จะทำให้เกิดปัญหาซับซ้อน และในอนาคตเราก็จะนำสมุนไพรที่ชุมชนปลูกมาเป็นส่วนประกอบใน Bio Box เพื่อดับกลิ่นน้ำเน่าเสียด้วย การทำ Bio Box จะช่วยให้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพคงอยู่ในน้ำได้ยาวนานกว่าการใช้ EM Ball ซึ่งเมื่อทิ้งไปในน้ำแล้วจะจมลงสู่ดินมากกว่า ในอนาคตเรามุ่งหวังว่าจะทำเชื่อมทุกคลอง ถ้าได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน บ้าน และชุมชน ซึ่งโครงการนี้ได้ผ่านมาตรฐานระดับพื้นฐานแล้ว หวังว่าจะสามารถยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นได้อีก โดยอยากเห็นทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อส่วนรวมและอนาคตที่ดีของชุมชน


ปัญหาน้ำเน่าเสียไม่เพียงแต่เป็นปัญหาของชุมชนหรือสังคมใดสังคมหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาของมนุษยชาติที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ฉะนั้นสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ก็คือการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงผลเสียของความมักง่าย เพื่อในอนาคตคนรุ่นหลังจะมีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาด บริสุทธิ์ และมีระบบนิเวศที่กลับคืนสู่สมดุลดังเดิม


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


ภาพประกอบจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code