พลังสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.)

 

 

พลังสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.)

 

เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2555 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย นายกสโมสรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และตัวแทนสโมสรนิสิตจำนวนทั้งสิ้น 18 มหาวิทยาลัย   ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) โดยมี รศ.ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ กรรมการเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการควบคุมยาสูบของแกนนำนิสิตเภสัชศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย

การประชุมสามัญสัญจรครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวาระในเรื่องของการติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมของสหพันธ์ฯ มี 2 วาระที่ได้ดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบคือ ผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาแกนนำนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ และสรุปผลการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เพื่อให้ที่ประชุมเข้าใจถึงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ…..  ที่กำลังจะมีการทำประชาพิจารณ์ รวมถึงสรุปใจความสำคัญของเนื้อหาใน พรบ. ให้ที่ประชุมทราบและตระหนักถึงอันตราย พิษภัยและการรุกคืบของบริษัทผู้ผลิตยาสูบ ที่กำลังเข้ามาแทรกแซงและคัดค้านร่าง พรบ.

 

 

ที่มา : แผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมยาสูบ

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code