พฤติกรรมบริโภค ต้นเหตุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

/data/content/23343/cms/bchipwz12569.jpg

          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยนโยบายการบริโภคที่เหมาะสม

          วันนี้ 4 มีนาคม 2557 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ว่า จากการรายงานสถิติการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในปี 2555 ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีผู้ป่วยในที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 1,009,385 ราย และเสียชีวิต จำนวน 3,684 ราย ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด จำนวน 274,753 ราย และเสียชีวิต จำนวน 15,070 ราย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จำนวน 227,848 ราย และเสียชีวิต จำนวน 20,368 ราย

          ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มนี้เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การบริโภคอาหารที่ไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกาย เช่น การบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม มากเกินไป บริโภคผักผลไม้ไม่เพียงพอ ขาดการออกกำลังกาย นอกจากนี้ การบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย ยังส่งผลให้เกิดโรคติดต่อทางเดินอาหารและโรคมะเร็งอีกด้วย

          กรมอนามัย จึงได้ดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันและลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยกำหนดเป็นนโยบายการบริโภคที่เหมาะสม พร้อมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยจัดทำโครงการลดหวาน มัน เค็ม โครงการเมนูชูสุขภาพ อาหารปลอดภัย ครัวไทยสู่ครัวโลก และโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้แก่เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายและประชาชน ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยเพิ่มทางเลือกในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและปลอดภัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดต่อทางเดินอาหารและโรคมะเร็ง ส่งผลให้ประชาชนมีภาวะสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          “ทั้งนี้ การจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์อนามัย และผู้ประกอบการอาหาร ดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้สู่ประชาชนให้เกิดความตระหนักในการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกาย เช่น การกินอาหารที่มากเกินไป การกินอาหารไม่ได้สัดส่วน การกินอาหารหวาน มัน เค็มมากเกินไป ขาดการออกกำลังกายและมีภาวะเครียด ที่ส่งผลต่อสุขภาพ จนนำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคมะเร็ง เป็นต้น

          นอกจากนี้ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการระดับดีเด่น ระดับดี ระดับพัฒนาได้ และที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 


          ที่มา:  เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ