พระห่วงเด็กไทยยิ่งขาดศีลธรรม

โดยเฉพาะปัญหาเด็กติดเกม ทะเลาะวิวาท และความรุนแรง

พระห่วงเด็กไทยยิ่งขาดศีลธรรม 

          จากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดยานนาวา เมื่อวันที่ 23 ก.ย. พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กล่าวว่า นับวันปัญหาเด็กขาดศีลธรรมยิ่งทวีความรุนแรง โดยเฉพาะปัญหาเด็กติดเกม ทะเลาะวิวาท ความรุนแรง ดังนั้นการส่งเสริมศีลธรรมผ่านเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ดี ทั้งนี้รัฐมนตรีที่จะมาดูแลงานศาสนา ต้องเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่าพูดดีแต่ปาก ต้องทำงานเป็นรูปธรรม การทำงานถึงจะสมบูรณ์ โดยนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลใหม่ต้องเร่งแก้ปัญหามีทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องประชาชน ปัญหาสังคมขาดคุณธรรมจริยธรรมและปัญหาการเมืองที่ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นแก้ไขความขัดแย้งของประชาชนในบ้านเมือง ควรหาทางประนีประนอมแบบพบกันคนละครึ่งทาง อย่าทะเลาะกัน อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม หากเราเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งความสงบสุขร่มเย็นจะเกิดขึ้นในบ้านเมือง

 

          นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนขาดศีลธรรม จริยธรรมเป็นจำนวนมาก การปลูกฝังศีลธรรมให้เด็กเยาวชนจึงต้องค่อยเป็นค่อยไป ถึงจะได้ผล อีกทั้งปัจจุบันไม่มีการเรียนการสอนวิชาศีลธรรม วิชาหน้าที่พลเมือง เด็กจึงไม่ได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรม จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันให้มีการรื้อฟื้นหลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรมในการสอนนักเรียนนักศึกษาทุกระดับ ส่วนระดับนโยบายนั้น รัฐบาลต้องช่วยสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ทั้งเรื่องงบประมาณ บุคลากร รวมทั้งอยากให้รัฐมนตรีคนใหม่ที่จะมาทำงานด้านศาสนาวัฒนธรรม ขอเพียงมีความตั้งใจจริงจะสามารถทำงานด้านนี้ได้ดีและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องศาสนาเป็นหน่วยงานเกรดเอด้วย

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update:24-09-51

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code