พระราชกรณียกิจพ่อหลวงของชาวไทย

นับแต่วันเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 เป็นต้นมา ตราบถึงปัจจุบัน ย่อมไม่มีผู้ใดพรรณนาพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวงได้ครบถ้วนหมดสิ้น เพราะมิได้ทรงปฏิบัติเพียงพระราชภารกิจที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยจะทรงกระทำเท่านั้น หากแต่ยังทรงช่วยแบ่งเบาภาระที่รัฐบาลมีอยู่อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เช่น กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การต่างประเทศ การจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาและอนุรักษ์ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ศาสนา การพัฒนา การแพทย์และสาธารณสุข กฎหมาย รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ มากกว่า 4,000 โครงการ การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันล้วนเป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างไพศาลตลอดเวลา 65 ปีที่ทรงครองราชย์ ทำให้
ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน และประเทศชาติพัฒนาก้าวทันคู่มือสื่อมวลชน 17 ความเจริญของโลก พระเกียรติคุณจึงปรากฏเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศ สถาบันการศึกษา องค์กรสมาคม สโมสร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา รางวัล เหรียญเกียรติคุณ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติจำนวนมาก อาทิ รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) ซึ่งนายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2549 รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านการศึกษาวิจัยการทำฝนเทียมและการพัฒนาดัดแปลงสภาพอากาศ (UAE Prize for Weather Modification) ซึ่งรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร่วมกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เป็นต้น


(ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจได้ที่ เว็บไซต์เครือข่ายกาญจนาภิเษก www.kanchanapisek.or.th เว็บไซต์สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ www.identity.opm.go.th และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ www.rdpb.go.th)


 


 ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Shares:
QR Code :
QR Code