“พระบรมธาตุนครชุม” ต้นแบบวัดเพื่อชุมชน

ชวนชาวบ้านลด ละ เลิก อบายมุข

 

“พระบรมธาตุนครชุม” ต้นแบบวัดเพื่อชุมชน            วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร หรือที่ชาวกำแพงเพชรเรียกว่า  “พระบรมธาตุนครชุม”  ที่นี่มีเสียงร่ำลือเกี่ยวกับความความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุนครชุม  ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทำให้คนไทยอยากไปกราบสักการะขอบารมีองค์บรมธาตุเจดีย์ให้คุ้มครองและมีความสุขในชีวิต

 

          การได้ไปสัมผัสพระบรมธาตุเจดีย์ที่งดงามเปล่งประกายสีเหลืองทองเมื่อถูกอาบด้วยแสงอาทิตย์ด้วยสายตาตนเอง  ความศรัทธาในพุทธศาสนาเริ่มก่อเกิด  และร่วมกราบนมัสการเพื่อขอพรอันถือเป็นสิริมงคลของชีวิตเช่นเดียวกับชาวบ้านนครชุมที่มาสักการะศาสนาสถานที่พวกเขาเคารพ  พระอารามหลวงนอกจากจะเป็นศาสนาสถานสำคัญควรค่าแก่การไปเยือนแล้ว  ก็ยังประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่

 

          ในบริเวณวัดยังมีศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนครชุม ถือเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานของท้องถิ่น เพื่อให้ชาวนครชุมรู้จักตัวตนพร้อมๆ กับนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม เรียกว่า เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรม  โดยนำคุณค่าทางวัฒนธรรม  การมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา  มีจิตสำนึกรักษ์และภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด  มาพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน

 

          ภายในศูนย์แห่งนี้ถือเป็นห้องเรียนที่ให้ความรู้ต่างๆ  ทั้งประวัติศาสตร์  โบราณคดี ภูมิปัญญา ฯลฯ ผ่านการจัดแสดงเป็นนิทรรศการเล่าเรื่องพระบรมธาตุเจดีย์  ทำให้ผู้มาเยือนรับรู้ว่าเดิมพระมหาเจดีย์เป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์  มีลักษณะศิลปะแบบสุโขทัย  ต่อมามีเศรษฐีชาวพม่าเห็นว่าพระมหาเจดีย์ทรุดโทรม ด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา  จึงขออนุญาตบูรณะพระเจดีย์ โดยสร้างเจดีย์แบบพม่าครอบเจดีย์องค์เดิม  อย่างที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน  นอกจากนี้ พระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในสำเภาเงิน มีพระบรมธาตุอยู่ถึง  9  องค์ มีความเชื่อว่า ผู้ใดได้บูชาพระบรมธาตุ เหมือนกับได้กราบพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง ทำให้ประชาชนพากันมาสักการบูชาพระบรมธาตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันมาฆบูชาและวันสงกรานต์

 

          การจัดแสดงภาพถ่ายประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง  รัชกาลที่  5  เสด็จประพาสต้นลุ่มน้ำกำแพงเพชรเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ  และในบริเวณโถงเดียวกันมีข้าวของเครื่องใช้โบราณมาจัดแสดงให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและจินตนาการย้อนกลับไปถึงการใช้ชีวิตของคนไทยในอดีต  นี่เป็นความรู้ใหม่ๆ  เพียงเศษเสี้ยวหนึ่งจากการท่องเที่ยววัดแห่งนี้  วัดต้นแบบที่พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมท้องถิ่น  ให้มีความเข้มแข็งและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม

 

          นี่ยังไม่ได้พูดถึงการที่วัดแห่งนี้เป็นหัวเรือใหญ่ในการเลิกดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท  กระทั่งรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการขับเคลื่อนงานด้านนี้กับญาติโยม ลูกศิษย์ลูกหา  ชุมชนและคนไทยทั่วประเทศ  ถ้าเข้าสู่ในวัดพระบรมธาตุที่มีบรรยากาศเงียบสงบ  นอกจากจะมีป้ายคำสอนและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตแล้ว  รอบๆ วัดยังมีป้าย “วัดปลอดเหล้า” เตือนสติผู้ที่ได้มาเยือนสถานที่สำคัญแห่งนี้ว่า แต่ละวัน  แต่ละเดือน  เราได้ดำรงชีวิตอยู่บนความประมาทหรือไม่

 

          เพราะในแต่ละปีมีคนไทยจำนวนมากที่ต้องเสียชีวิตลงสาเหตุจากการดื่มเหล้า  สูบบุหรี่  ไม่รวมผู้คนที่ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคภัยจากพิษภัยน้ำเมา มหันตภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นที่ตระหนักดี ทำให้วัดพระบรมธาตุจัดกิจกรรมรณรงค์การงดดื่มเหล้า เชิญชวนชาวบ้านให้ลด ละ เลิก อบายมุขเหล่านี้ เพื่อตัวเองและเพื่อคนที่รัก

 

          ถือเป็นพระอารามหลวงที่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นต้นแบบให้พระบางรูปและวัดบางแห่งที่ยึดติดกับถาวรวัตถุใหญ่โตมโหระทึกได้หันกลับมาให้ความสำคัญกับแก่นแท้ของคำว่า “วัด” อย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

Update 05-06-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code