พม.โพลเผยเด็กก้าวร้าวเกิดจากครอบครัว-สื่อออนไลน์

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


พม.โพล เผย เด็กก้าวร้าวเกิดจากครอบครัว-สื่อออนไลน์ thaihealth


แฟ้มภาพ


พม.โพล ชี้สุรา-การเลี้ยงดู เป็นสาเหตุหลักของความรุนแรงในสังคม ขณะที่ร้อยละ52.60 ระบุความรุนแรงในครอบครัวทำเด็กก้าวร้าว ส่วนหนึ่งมาจากการเลียนแบบสื่อออนไลน์


นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พม. POLL ศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) 1-12 ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในประเด็น “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) สำรวจจากประชาชน 4,800 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนต.ค.-พ.ย.นี้ พบว่า ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยที่ประชาชนนึกถึง ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.04 นึกถึงการทำร้ายร่างกาย เช่น ทะเลาะวิวาท การทุบ ตี ต่อย เตะ ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงมากที่สุด อันดับแรกคือสุรา/ยาเสพติด รองลงมา คือการอบรมเลี้ยงดู ตามด้วยการคบเพื่อน และความเครียด


นอกจากนี้ร้อยละ 52.60 ระบุ ความรุนแรงในครอบครัวมีผลให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือเก็บกดในระดับมากที่สุด ส่วนประเภทสื่อที่ใช้ในการนำเสนอเรื่องความรุนแรงทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบมากที่สุด อันดับแรกคือ สื่ออินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ ยูทูป รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์ คลิปวิดีโอ ไลฟ์สด และละคร เมื่อถามถึงการนำเสนอเรื่องการกระทำความรุนแรงในสังคมบ่อยครั้ง มีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบมากน้อยเพียงใด ร้อยละ 44.65 ระบุว่า มีผลในระดับมาก ขณะที่ร้อยละ 36.10 ระบุมีผลในระดับมากที่สุด


นายปรเมธี กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สิ่งที่ประชาชนจะทำหากพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคม ส่วนใหญ่ระบุจะแจ้งเหตุผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สายด่วน 191 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 พม. ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม ร้อยละ 53.07 ระบุการบังคับใช้กฎหมาย มีบทลงโทษที่เด็ดขาด รองลงมา ร้อยละ 48.81 ระบุการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว/อบรมสั่งสอน และร้อยละ 46.60 ระบุการให้ความรู้การยุติความรุนแรงตั้งแต่เด็ก


เมื่อถามถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม ร้อยละ 26.27 ระบุไม่เป็นผู้กระทำความรุนแรง และร้อยละ 25.29 ระบุไม่ใช้อารมณ์หรือกำลังในการตัดสินปัญหา ส่วนการลดปัญหาความรุนแรงในสังคมควรเป็นหน้าที่ของใคร ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.79 ระบุเป็นหน้าที่ของตนเอง รองลงมาร้อยละ 34.06 ระบุเป็นหน้าที่ของครอบครัว และร้อยละ 10.15 ระบุตำรวจ/พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code