พม.หารือแนวทางพัฒนาที่พักผู้มีรายได้น้อย

ที่มา :  สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.


พม.หารือแนวทางพัฒนาที่พักผู้มีรายได้น้อย thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  หารือแนวทางในการวางแผนการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับอาเซียน เช่น การพัฒนานโยบาย แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาว ระบบการเงิน/กองทุน เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และการใช้ที่ดินรัฐในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้คณะผู้แทนเครือข่ายพัฒนาที่อาศัย 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีผู้นำสำคัญ อาทิ นายชีลา ปาเทล ประธานสภาองค์กรชุมชนแออัดนานาชาติ คุณคลอง สะเร็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงพนมเปญ นายเพ็ง สิถี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง และคุณดอนดาเคอ ฮาชิบูลคาร์เบีย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยบารัก เป็นต้น ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย (Asian Coalition for Housing Rights – ACHR) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2561


พล.อ.อนันตพร กล่าวว่าการเข้าพบของคณะผู้แทนเครือข่ายพัฒนาที่อาศัย 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งนี้ เพื่อแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนยากจนและผู้มีรายได้น้อยอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งหารือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคำแนะนำในฐานะกระทรวง พม. เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ในปี 2562 โดยการหารือครั้งนี้ เป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศต่างๆ และเป็นแนวทางในการวางแผนการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับอาเซียน เช่น การพัฒนานโยบาย แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาว ระบบการเงิน/กองทุน เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และการใช้ที่ดินรัฐในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยเป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code