พม.ร่วมกับ สสส. แลกเปลี่ยนสร้างกลไกพัฒนาสังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จับมือ สสส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างกลไกทำงาน พัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน


พม.ร่วมกับ สสส. แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาสังคม thaihealth


เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 58 ที่ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรม เดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุม Executive Conference “มิติใหม่…แห่งความร่วมมือ” ครั้งที่ 7 สืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างกลไกคนทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการพัฒนาและนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน


นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในเวทีการประชุมว่า แนวทางความร่วมมือระหว่างพม. และสสส. แบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. ความร่วมมือระดับกระทรวง (Executive Meeting) ส่งเสริมให้เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนระดับผู้บริหารโดยมีคณะกรรมการร่วมกัน  2. ความร่วมมือระดับกรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น และกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีกลไกการทำงานร่วมกัน (Co-Management) ซึ่งมีการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ 1. ปฏิรูปการทำงานด้านเด็กและเยาวชน  2. พัฒนาศูนย์ครอบครัวในชุมชนกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 3. ด้านผุ้ที่มีความต้องการพิเศษ พัฒนาระบบกลไกอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์และการให้ความช่วยเหลือเรื่องท้องไม่พร้อม และยุทธศาสตร์สุดท้าย คือ การพัฒนาบุคลากรเสริมให้มีพลังของความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่าย (Leadership Program) สร้างผู้นำรุ่นใหม่ป็นเครือข่ายการทำงานป้องกันและแก้ไขไปหาสัมคม พัฒนาสังคมได้อย่างมีพลังในอนาคต


“การประชุมครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้มากมาย สำหรับการขับเคลื่อนความร่วมมือของทั้งสององค์กรในระยะต่อไปนั้น จะมุ่งเน้นให้จังหวัดเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการกำกับดูแลสังคมเป็นศูนย์กลางในการฟื้นฟูเยียวยา และส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวอย่างเป็นระบบ โดยมีบุคลากรผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน” วิเชียร กล่าว


ด้าน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า พม. เป็นหน่วยงานที่เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยโครงการที่ร่วมทำมีกว่า 13 โครงการ ทั้งนี้สิ่งสำคัญของโครงการทั้งหมด คือ การสร้างคน การเรียนรู้ให้เกิดการต่อยอดนำไปใช้ในทุกหน่วยงาน และทุกพื้นที่ ซึ่งขณะนี้การทำงานของ สสส. มีการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐมากมาย เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน เป็นต้น โดยในแต่ละหน่วยงานมีการทำงานที่ต่างกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาประเทศให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน


“การทำงานด้านสังคม เป็นการทำงานในวงกว้าง ถ้าเป็นทำภายใต้มิติความคิดแบบเดิมคงไม่เพียงพอ จึงต้องสร้างกลไกใหม่ให้เกิดขึ้น เช่น กลไกกิจการเพื่อสังคม ซึ่งต่างประเทศได้พิสูจน์แล้วว่า เป็น กลไกที่ดีที่สุด ในการช่วยวางรากฐานการฟื้นฟูสังคมของประเทศ ให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยให้ผู้ร่วมอบรมพัฒนาสร้างผู้นำ (Leadership Program) ของพม.เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งในแต่ละบุคคลมีศักยภาพต่างกันที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจในประเด็นเรื่องการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น ซึ่งคงจะต้องมีการพิจารณารวบรวมแนวคิดกันอีกต่อไป” ทพ.กฤษดา กล่าว


 


 


ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code