พม.ผลักดันศูนย์สร้างงานทั่วประเทศ รับมือสังคมผู้สูงอายุ

ที่มา :  บ้านเมืองออนไลน์


พม.ผลักดันศูนย์สร้างงานทั่วประเทศ รับมือสังคมผู้สูงอายุ thaihealth


แฟ้มภาพ


พม. เดินหน้าขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืนรองรับสังคมวัยเก๋า ดันศูนย์สร้างงานเพิ่มอีก 400 แห่ง รวมเป็น 1.278 ทั่วประเทศ พร้อมช่วยเหลือเด็กแรกต่อเนื่อง 3 ปี


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบูรณาการด้านเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระยะ 20 ปี (2560 – 2579) ซึ่งมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในระดับอำเภอและตำบล ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน ได้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ซึ่งปัจจุบันได้สร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุแล้ว 878 แห่ง มีแผนขยายผลอีก 400 แห่งทั่วประเทศ


พร้อมกันนี้ พม.ยังดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กแรกเกิด โดยมีโครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ปี ให้กับครอบครัวที่ยากจน หรือ มีรายได้น้อย โดยให้การอุดหนุนเป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท เป็นเวลาต่อเนื่อง 3 ปี ในปี 2561 เป้าหมาย 344,123 คน มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ จำนวน 427,305 คน ทั้งนี้ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด (พมจ.) มีสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 แห่ง ทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ รวมถึงในระดับตำบล และ หมู่บ้าน มีกลไกการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ