พม.จัดงานมหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็ก

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก


พม.จัดงานมหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็ก thaihealth


พม. เตรียมจัดงานมหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) 26 ส.ค. นี้


นางสุภัชชา สุทธิพล โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยประกาศใช้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 -2569 เพื่อเป็นการบูรณาการการขับเคลื่อนงานร่วมกับ 5 กระทรวงหลัก ได้แก่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าว ซึ่งกระทรวง พม. เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ ในมาตรา 9 และยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน


 ซึ่งกระทรวง พม. ได้สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN จังหวัด 77 จังหวัด เครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN ตำบล 385 ตำบล เพื่อสื่อสารรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน มีทัศนคติเรื่องเพศเชิงบวก สามารถสื่อสารกับบุตรหลานได้อย่างสร้างสรรค์


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงพลังสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จึงได้เตรียมจัดมหกรรมพลังบวกในเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชนDJ TEEN และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code