พม.ขอนแก่น เผยแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ

 ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


พม.ขอนแก่น เผยแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ thaihealth


แฟ้มภาพ


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เผยแนวทางการดูแลผู้สูงอายุเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2564 สอดรับนโยบาย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


นายสุธี  ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีผู้สูงอายุประมาณ 2.8 แสนคน หรือประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด โดยแยกเป็น 2 ประเภทคือผู้สูงอายุประเภทติดสังคม และประเภทมีภาวะพึ่งพิงกับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง สำหรับผู้สูงอายุประเภทติดสังคมหรือเป็นผู้ที่สามารถออกทำกิจกรรมร่วมกับสังคมได้ มีประมาณ 96 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงประมาณหมื่นกว่าคนและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงอีกประมาณ 1,200 คน หรือประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ โดยได้วางแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานไว้ 2 แนวทางคือผู้สูงอายุประเภทติดสังคมจะมีการขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้จัดตั้งชมรมหรือสมาคมผู้สูงอายุ ตลอดจนศูนย์พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านสุขภาพ การพัฒนาชีวิตด้านอื่นๆเช่น การให้ความรู้ การส่งเสริมด้านอาชีพผู้สูงอายุให้มีรายได้ สำหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงจะมีการจัดสวัสดิการเรื่องการส่งเสริมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ โดยจะบูรณาการร่วมกันทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน เพื่อร่วมกันดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังมีภารกิจหน้าที่ดูแลประชาชนในทุกช่วงวัย ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Shares:
QR Code :
QR Code