พบเด็กหอเถื่อนใช้เวลาไร้ประโยชน์

พบเด็กหอพักเถื่อนชอบมั่วสุมใช้เวลาว่างอย่าง ‘ไร้ประโยชน์’

พบเด็กหอพักเถื่อนชอบมั่วสุมใช้เวลาว่างอย่าง'ไร้ประโยชน์'

นางภัททิมา แซวหิว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภา พสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชนได้ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีขนาดใหญ่และมีสถาบันการศึกษาตั้งอยู่ จ.พิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษา เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอินโดจีน อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตรองรับตลาดแรงงานที่ขยายตัว เพราะว่ามีสถาบันการศึกษาจำนวนมาก จึงพบว่ามีหอพักเอกชนใน จ.พิษณุโลก ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกว่า “หอพักเถื่อน” มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรอบๆ สถานศึกษา จากข้อมูลการศึกษาพบว่าการที่เยาวชนรวมตัวกันอยู่ในหอพักนอกสถานศึกษา พบการใช้เวลาว่างที่ไม่เป็นประโยชน์ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ยาเสพติด การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ มากกว่าเยาวชนที่พักหอในสถานศึกษามากถึงประมาณ 6 เท่า

นางภัททิมา กล่าวว่า จากการสำรวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2551-2552 พบว่าทัศนคติของวัยรุ่นเปลี่ยนไป โดยมองว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องส่วนตัวและปกติ เกือบครึ่งหนึ่งยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ยอมรับว่าการอยู่ก่อนแต่ง และบางส่วนมีความคิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนเรียนจบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ปัญหาท้องก่อนแต่งงาน การทำแท้งการทอดทิ้งหรือฆ่าทารก จ.พิษณุโลก จึงมีการดำเนินงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยใช้กลไกของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ที่ผ่านมาคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลกเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการป้องกัน 2) ด้านการช่วยเหลือและบำบัดฟื้นฟู 3) การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้นำทางความคิดของเด็กและเยาวชน 4) การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ 5) ด้านการผลักดันนโยบาย 6) การสำรวจข้อมูลการพัฒนาระบบงาน และการติดตาม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code