ฝึกอาชีพผู้ต้องขังเมืองลับแล

ที่มา :  เดลินิวส์


ฝึกอาชีพผู้ต้องขังเมืองลับแล thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ทำบันทึกข้อตกลง โครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง


นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน การจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในหลักสูตรตามความพร้อมของเรือนจำและทัณฑสถาน  (หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง, หลักสูตรช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1) โดยมี นายสมยศ โยธินกิจโกศล ผบ.เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขังเข้าร่วม


โดยการอบรมดังกล่าวเกิดจากภายใต้ความร่วมมือของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ทำบันทึกข้อตกลง โครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังรวมถึงเป็นการวางแผนในการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานของประเทศ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของสังคมให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษในการกลับสู่สังคม


นายมานิตย์ มงคลชื่น ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า การอบรมครั้งนี้เพื่อเพิ่มเติมความรู้รวมทั้งประกอบชิ้นงานเพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้แก่ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ ในสาขาอาชีพตามความต้องการ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 2 รุ่น รุ่นละ 20-25 คน ประกอบด้วย หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ผู้ต้องขังชาย 25 คน และหลักสูตรช่างไม้ก่อสร้างระดับ 1 ผู้ต้องขังชาย 25 คน

Shares:
QR Code :
QR Code