ฝึกสร้างอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยชายแดนใต้

ที่มา : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ฝึกสร้างอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยชายแดนใต้ thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงแรงงาน ลุยฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยทั่วไทย สามจังหวัดชายแดนใต้ ลงทะเบียนกว่า 2 หมื่นคน


นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กพร.กระทรวงแรงงาน เร่งประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดในการดำเนินการตาม "โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคเท่าเทียมทางสังคม ที่มุ่งเป้า ฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนกว่า 6 แสนราย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค รวมทั้งเครือข่ายและสถานศึกษาในพื้นที่ให้ความร่วมมือ ประสานการฝึกและดำเนินการ


นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า การฝึกอาชีพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้มีรายได้น้อยแจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพ รวมทั้งสิ้น 25,254 คน ได้แก่ ปัตตานี 3,430 คน ยะลา 9,751 คน และนราธิวาส 12,073 คน ถึงแม้การดำเนินงานในสามจังหวัดชายแดน จะเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ได้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถฝึกอาชีพได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเป็นอันดับแรก ซึ่งหลักสูตรที่ได้รับความนิยมจากพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ การทำขนมไทย การทำขนมเบเกอรรี่ การจักสาน และการตัดเย็บเสื้อผ้า นอกจากนี้ยังมีการฝึกอาชีพการทำอาหารไทย-อาหารฮาลาล


โดยผู้ลงทะเบียนฝึกอาชีพทั่วประเทศมีอายุระหว่าง 35-39 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 18-34 คิดเป็นร้อยละ 28 และอีกกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 21 ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุนั้น ส่วนใหญ่ที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องการพัฒนาตนเองให้มีทักษะเพื่อนำไปประกอบอาชีพ มีรายได้การเลี้ยงดูตนเอง ไม่เป็นภาระของลูกหลาน ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ด้วย อาทิ ส่งเสริมการรวมกลุ่มรับผลิตสินค้าป้อนแหล่งรับซื้อ การรับงานไปทำที่บ้าน จัดหาแหล่งเงินกู้ให้กับผู้ต้องการลงทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น อธิบดีกพร.กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code