ผู้ใหญ่บ้าน แลกเปลี่ยนปัญหาเหล้า และสารเสพติด

          พื้นที่ตำบลเขื่อนผากได้มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ชุมชนในการจัดการปัญหาสุราและสารเสพติด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชนที่มีการใช้สารเสพติดเพื่อนำไปบำบัดรักษาและป้องกันไม่ให้กลับมามีพฤติกรรมซ้ำเดิม


/data/content/24168/cms/e_abijpqrsxz12.jpg


          วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ วัดป่าบง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นพ.ม.ล. สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต พร้อมทั้งตัวแทนศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย และเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษคดียาเสพติดจากระบบยุติธรรมคืนสู่สังคมในพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการเริ่มต้นที่ตำบลเขื่อนผากซึ่งเป็นชุมชนที่มีปัญหาการดื่มสุราและยาเสพติดของชุมชน


/data/content/24168/cms/e_acdfjkoqrvy8.jpg


          ที่ผ่านมามีการเก็บข้อมูลพบว่ามีคนในชุมชนดื่มสุราเป็นจำนวนมากจนส่งผลให้มีการใช้สารเสพติดเป็นลำดับต่อมา จนส่งผลต่อสุขภาพอาชญากรรม ทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้พื้นที่ตำบลเขื่อนผากได้มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ชุมชนในการจัดการปัญหาสุราและสารเสพติด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชนที่มีการใช้สารเสพติดเพื่อนำไปบำบัดรักษาและป้องกันไม่ให้กลับมามีพฤติกรรมซ้ำเดิม โดยคัดกรองจาก 10 หมู่บ้านในตำบลเขื่อนผากซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้นำหมู่บ้านและสมาชิกในชุมชนมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญต่อไปนี้ จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน การแต่งตั้งคณะทำงานในการคัดกรองผู้ที่ใช้สารเสพติดในชุมชน การพัฒนาบุคคลากรในการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติดในชุมชน การจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อรับขวัญผู้ที่พ้นโทษคดียาเสพติด และการสร้างรายได้ส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ตำบลเขื่อนผากได้มีการพัฒนาทีมงานด้านสารเสพติดของตำบลร่วมกับสำนักงานคุมความประพฤติในการตรวจเยี่ยมติดตามและสอดส่องพฤติกรรมการใช้สารเสพติด


/data/content/24168/cms/e_acdfgosuwx15.jpg


          นพ.ม.ล. สมชาย จักรพันธุ์ กล่าวว่า ชุมชนเขื่อนผากถือว่าเป็นชุมชนบำบัดที่มีความเข้มแข็งจากพลังชุมชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านศาสนา เครือข่ายชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำร่องที่เน้นการลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ไปพร้อมกันในการจัดการปัญหาสุราและยาเสพติดในชุมชน สิ่งที่สำคัญคือให้พื้นที่และความอบอุ่นเพราะสารเสพติดไม่มีตัวยาชนิดไหนที่สามารถจัดการได้อย่างเด็ดขาด นอกจากสร้างความตระหนึกและพลังจากชุมชนที่เข้มแข็ง และจะนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไป


 


 


        ที่มา: โครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code