ผู้ว่าฯ เชียงใหม่เน้นบังคับใช้ พรบ.คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

     ผวจ.เชียงใหม่กำชับทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดจำนวนผู้ดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน
 
     นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่มีสาเหตุจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาโดยตลอด โดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรับทราบและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และสั่งการให้มีการดำเนินการเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ให้ความสำคัญในเรื่องการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยเฉพาะการห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงในพื้นที่ห้ามขาย ห้ามดื่ม อาทิ สถานที่ราชการ สถานศึกษา สวนสาธารณะ และวัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่าหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ถือเป็นการกระทำความผิดตามกฏหมาย
 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย เพื่อลดจำนวนผู้ดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองเทียบเท่านานาอารยประเทศต่อไป
 
     โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการร่วมกันทำให้งานบุญประเพณี อาทิ งานศพ งานบวชและงานบุญอื่น ๆ เป็นงานที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 ซึ่งห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถขณะวิ่งบนทาง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555 ในอยู่ในบริเวณรอบสถานศึกษา ไม่ให้มีการทำผิดกฎหมาย เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการลด พื้นที่เสี่ยง โดยให้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องส่วนของการดำเนินการจัดระเบียบสังคมได้แจ้งให้ทุกอำเภอกวดขันสถานบริการ โดยเฉพาะร้านเหล้า ผับ บาร์ ที่ตั้ง 
 
 
 
     ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
Shares:
QR Code :
QR Code