ผู้ว่าฯ สุรินทร์ วอนปชช.ใช้วันครอบครัว สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  วิงวอนประชาชนใช้โอกาสวันแห่งครอบครัว เทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ สร้างความรัก ความอบอุ่นของครอบครัว นำไปสู่การสร้างความสามัคคีของคนในชาตินายเสริม  ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวในรายการ “ผู้ว่าพบพี่น้องชาวสุรินทร์วันนี้ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็น “วันแห่งครอบครัว” นับว่ามีความหมายและสำคัญยิ่ง  เพราะสถาบันครอบครัว มีบทบาทในการหล่อหลอมให้คนในครอบครัวมีความรัก  ความอบอุ่นและมีความเข้มแข็ง  ซึ่งในวันนี้  ลูกหลานจะเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัว พ่อแม่ ญาติพี่น้องจะได้มีโอกาสพบปะกันและทำกิจกรรมร่วมกัน  จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนในครอบครัว จะได้สังสรรค์  พูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  ทำให้มีความเข้าใจกัน  ดังนั้น จึงขอวิงวอนให้ประชาชนใช้โอกาสวันแห่งครอบครัว ของเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามมาถือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ในการสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และจะทำให้สังคมและประเทศชาติ เกิดความอบอุ่นและเข้มแข็งด้วย


ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวด้วยว่า  ปัจจุบันนี้ สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก และที่ผ่านมาคนไทย มีความขัดแย้งและแตกแยกทางความคิด และบานปลายเป็นความรุนแรง  ดังนั้น หากเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม อยากให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นในสังคม เกิดสันติสุข เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  จึงควรหันหน้ามาพูดคุย ปรึกษาหารือกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน  นำไปสู่การสร้างสามัคคีของคนในชาติต่อไป


  


 


 


ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code