ผู้ว่าฯ นครฯ เตรียมรื้อฟื้นศูนย์เยาวชนระดับตำบล

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเวทีวิชาการเพศวิถีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้แทนสถานศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดเวทีวิชาการเพศวิถีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งศูนย์ประสานงานเพศศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเพศศึกษาของภาคใต้ โดยมีองค์การแพธแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นองค์กรขับเคลื่อนหลักในนามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา โดยการสนับสนุนของกองทุนโลก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

มีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยากร คณะทำงานเพศวิถีศึกษารอบด้านจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้แทนสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 แห่งด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เด็กๆ สมัยนี้มักมีพฤติกรรมเลียนแบบมากกว่าการเรียนรู้ ดังนั้นอิทธิพลของต้นแบบสำคัญในสังคมจึงเป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่ามีการเรียนรู้ที่มากขนาดไหนก็ตาม แต่เมื่อออกไปสู่สังคมภายนอกหรือแม้แต่สังคมภายในโรงเรียนเอง ถ้ายังมีสิ่งที่ให้เขาเลียนแบบในสิ่งที่ไม่ดี ถึงแม้ว่าจะเรียนรู้ขนาดไหนก็ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีได้ ซึ่งการเลียนแบบนั้นส่วนใหญ่จะเลียนพฤติกรรมในสิ่งที่ไม่ดี

“ที่จริงคำว่า Learning หรือกระบวนการเรียนรู้นั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่เรียนรู้แล้วต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมได้ บางครั้งการทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กๆ ก็เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกัน ขณะนี้แนวคิดหรือ Approach ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือผู้ใหญ่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเด็กให้มาก เพียงแต่สร้างพื้นที่ให้เขาได้แสดงออก คิดเอง ทำเอง ผู้ใหญ่เป็นเพียงพี่เลี้ยงให้เขา”

ตนกำลังจะนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการรื้อฟื้นกระบวนการในการพัฒนาเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา เนื่องจากเด็กๆ เยาวชนในหมู่บ้านขณะนี้ไม่มีใครเข้าไปดูแล ซึ่งแต่เดิมภารกิจงานเด็ก เยาวชน และสตรี อยู่ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย แต่หลังจากการปฏิรูประบบราชการมีการถ่ายโอนภารกิจไปให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เป็นผู้ดูแล แต่ว่า พม.มีเฉพาะ พมจ. ไม่มี พม.อำเภอ ไม่มี พม.ตำบล ไม่เหมือนกับพัฒนากรที่มีทุกระดับ เมื่อก่อนเยาวชนมีพัฒนากรเป็นพี่เลี้ยง แต่ปัจจุบันไม่มี ซึ่งตนจะรื้อฟื้นงานเยาวชนขึ้นมาโดยขอให้พัฒนาชุมชนเป็นผู้ดูแล แต่ก็มีความลำบากเหมือนกันเพราะไม่สามารถเขียนโครงการของบประมาณไปยังส่วนกลางได้ เพราะภารกิจได้ถ่ายโอนไปให้ พม.แล้ว แต่จังหวัดจะสนับสนุนงบประมาณให้ โดยจัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบลขึ้นใหม่ ซึ่งปีที่ผ่านมาผู้ว่าฯ วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ได้ริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ไว้บ้างแล้ว

นางกำไล สมรักษ์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานเพศวิถีศึกษาภาคใต้ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา มาจากความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ตัดสินใจเลือก และรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการมีข้อมูลรอบด้าน มุ่งปรับปรุงทัศนคติและความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ การบริโภคสื่อต่างๆ อย่างใคร่ครวญ การมีทักษะการปฏิเสธ การต่อรอง และการรู้จักป้องกันตนเอง จนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นทักษะชีวิตของเยาวชน ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิชาการ โดยเข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code