ผู้ผลิตพบผู้บริโภคสู่อาหารปลอดภัย จ.กระบี่

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ผู้ผลิตพบผู้บริโภคสู่อาหารปลอดภัย จ.กระบี่ thaihealth


จ.กระบี่ ดันโครงการผู้ผลิตพบผู้บริโภค สู่อาหารปลอดภัย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 14 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จัดทำ “โครงการสายใยสัมพันธ์ ผู้ผลิต-ผู้บริโภค” เพื่อสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย และเกิดการรวมตัวผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างตลาดสินค้าอาหารปลอดภัยหรือตลาดสีเขียวสำหรับคนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ


น.ส.ศรัณรัตน์ ศรีโรจน์สุธา คณะทำงาน กล่าวว่า ที่มาของโครงการเกิดจากปกติแล้วครอบครัวในชุมชนเมืองจะไม่ค่อยทำอาหารรับประทาน นิยมเลือกซื้ออาหารตามตลาดทั้งที่ปรุงสำเร็จแล้ว และอีกส่วนหนึ่งก็จะเลือกซื้อเป็นวัตถุดิบต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาหารที่บ้าน ปัญหาก็คือวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จที่ซื้อไปนั้น ไม่ทราบแหล่งที่มา ไม่รู้ว่าผลิตขึ้นมาโดยใส่ใจเรื่องความสะอาดมากน้อยแค่ไหน ซึ่งทำให้อาจได้รับสารเคมีหรือสารพิษตกค้าง เกิดสะสมในร่างกายนำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่างๆ ชาวกระบี่ที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพ จึงได้ร่วมกันคิดหาทางที่จะเชื่อมความต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของผู้บริโภคไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยโดยตรง

Shares:
QR Code :
QR Code