ผู้จัดการ สสส. เยี่ยมภาคี มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

featured

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมทีมงาน เดินทางไปเยี่ยม ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย ประธานมูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการและเหรัญญิก ณ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม วังเทเวศร์ ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www4.thaihealth.or.th/partner/partner_stor/35300

Shares:
QR Code :
QR Code